skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in obstetric practices and meconium aspiration syndrome: a population-based study

Vivian-Taylor, J ; Sheng, J ; Hadfield, R M ; Morris, J M ; Bowen, J R ; Roberts, C L

BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology, December 2011, Vol.118(13), pp.1601-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-0528 ; PMID: 21895951 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1471-0528.2011.03093.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Is there an association between endometriosis and the risk of pre-eclampsia? A population based study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is there an association between endometriosis and the risk of pre-eclampsia? A population based study

Hadfield, R. M. ; Lain, S. J. ; Raynes-Greenow, C. H. ; Morris, J. M. ; Roberts, C. L.

Human Reproduction, 09/01/2009, Vol.24(9), pp.2348-2352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1161 ; E-ISSN: 1460-2350 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/humrep/dep123

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Endometriosis in monozygotic twins

Hadfield, R M ; Mardon, H J ; Barlow, D H ; Kennedy, S H

Fertility and sterility, November 1997, Vol.68(5), pp.941-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-0282 ; PMID: 9389831 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linkage and association studies of the relationship between endometriosis and genes encoding the detoxification enzymes GSTM1, GSTT1 and CYP1A1

Hadfield, R M ; Manek, S ; Weeks, D E ; Mardon, H J ; Barlow, D H ; Kennedy, S H

Molecular human reproduction, November 2001, Vol.7(11), pp.1073-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-9947 ; PMID: 11675474 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association between endometriosis and N-acetyl transferase 2 polymorphisms in a UK population

Nakago, S ; Hadfield, R M ; Zondervan, K T ; Mardon, H ; Manek, S ; Weeks, D E ; Barlow, D ; Kennedy, S

Molecular human reproduction, November 2001, Vol.7(11), pp.1079-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-9947 ; PMID: 11675475 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Absence of a relationship between endometriosis and the N314D polymorphism of galactose-1-phosphate uridyl transferase in a UK population

Hadfield, R M ; Manek, S ; Nakago, S ; Mukherjee, S ; Weeks, D E ; Mardon, H J ; Barlow, D H ; Kennedy, S H

Molecular human reproduction, October 1999, Vol.5(10), pp.990-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-9947 ; PMID: 10508229 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk factors for endometriosis in the rhesus monkey (Macaca mulatta): a case-control study

Hadfield, R M ; Yudkin, P L ; Coe, C L ; Scheffler, J ; Uno, H ; Barlow, D H ; Kemnitz, J W ; Kennedy, S H

Human reproduction update, 1997, Vol.3(2), pp.109-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1355-4786 ; PMID: 9286735 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hadfield, R.M.
  2. Hadfield, RM
  3. Kennedy, S.H.
  4. Barlow, D.H.
  5. Manek, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...