skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Copper phytotoxicity in native and agronomical plant species.(Report)

Lamb, Dane T. ; Naidu, Ravi ; Ming, Hui ; Megharaj, Mallavarapu

Ecotoxicology and Environmental Safety, Nov 1, 2012, Vol.85, p.23(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-6513

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zinc-arsenic interactions in soil: Solubility, toxicity and uptake

Kader, Mohammed ; Lamb, Dane T ; Wang, Liang ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Chemosphere, November 2017, Vol.187, pp.357-367 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.08.093

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccessibility of barium from barite contaminated soils based on gastric phase in vitro data and plant uptake

Abbasi, Sedigheh ; Lamb, Dane T ; Palanisami, Thavamani ; Kader, Mohammed ; Matanitobua, Vitukawalu ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Chemosphere, February 2016, Vol.144, pp.1421-1427 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2015.10.031

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of Biosolids for Phytocapping of Landfill Soil

Lamb, Dane ; Heading, Stephen ; Bolan, Nanthi ; Naidu, Ravi

Water, Air, & Soil Pollution, 2012, Vol.223(5), pp.2695-2705 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-011-1060-x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pore-water chemistry explains zinc phytotoxicity in soil

Kader, Mohammed ; Lamb, Dane T ; Correll, Ray ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Ecotoxicology and Environmental Safety, December 2015, Vol.122, pp.252-259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-6513 ; E-ISSN: 1090-2414 ; DOI: 10.1016/j.ecoenv.2015.08.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioavailability of lead in contaminated soil depends on the nature of bioreceptor.(Report)

Ming, Hui ; He, Wenxiang ; Lamb, Dane T. ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Ecotoxicology and Environmental Safety, April 1, 2012, Vol.78, p.344(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-6513

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sorption parameters as a predictor of arsenic phytotoxicity in Australian soils

Kader, Mohammed ; Lamb, Dane T ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Geoderma, 01 March 2016, Vol.265, pp.103-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7061 ; E-ISSN: 1872-6259 ; DOI: 10.1016/j.geoderma.2015.11.019

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Copper phytotoxicity in native and agronomical plant species

Lamb , Dane T. ; Naidu , Ravi ; Ming , Hui ; Megharaj , Mallavarapu

Ecotoxicology and environmental safety, 2012, Vol.85, pp.23-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-6513

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Copper phytotoxicity in native and agronomical plant species

Lamb, Dane T ; Naidu, Ravi ; Ming, Hui ; Megharaj, Mallavarapu

Ecotoxicology and Environmental Safety, 01 November 2012, Vol.85, pp.23-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-6513 ; E-ISSN: 1090-2414 ; DOI: 10.1016/j.ecoenv.2012.08.018

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural Attenuation of Zn, Cu, Pb and Cd in Three Biosolids-Amended Soils of Contrasting pH Measured Using Rhizon Pore Water Samplers

Murtaza , Ghulam ; Haynes , Richard John ; Naidu , Ravindra ; Belyaeva , Oxana N. ; Kim , Kwon-Rae ; Lamb , Dane T. ; Bolan , Nanthi S.

Water, air and soil pollution, 2011, Vol.221(1), pp.351-363 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal (Cu, Zn, Cd and Pb) partitioning and bioaccessibility in uncontaminated and long-term contaminated soils

Lamb, Dane T ; Ming, Hui ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Journal of Hazardous Materials, 2009, Vol.171(1), pp.1150-1158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.06.124

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting copper phytotoxicity based on pore-water pCu

Kader, Mohammed ; Lamb, Dane ; Wang, Liang ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Ecotoxicology, 2016, Vol.25(3), pp.481-490 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9292 ; E-ISSN: 1573-3017 ; DOI: 10.1007/s10646-015-1605-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Copper interactions on arsenic bioavailability and phytotoxicity in soil

Kader, Mohammed ; Lamb, Dane T ; Wang, Liang ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Ecotoxicology and Environmental Safety, February 2018, Vol.148, pp.738-746 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-6513 ; E-ISSN: 1090-2414 ; DOI: 10.1016/j.ecoenv.2017.11.025

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting plant uptake and toxicity of lead (Pb) in long-term contaminated soils from derived transfer functions.(Report)

Kader, Mohammed ; Lamb, Dane T. ; Mahbub, Khandaker Rayhan ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Environmental Science and Pollution Research, 2016, Vol.23(15), p.15460(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; DOI: 10.1007/s11356-016-6696-z

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioavailability of lead in contaminated soil depends on the nature of bioreceptor

Ming, Hui ; He, Wenxiang ; Lamb, Dane T ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Ecotoxicology and Environmental Safety, 01 April 2012, Vol.78, pp.344-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-6513 ; E-ISSN: 1090-2414 ; DOI: 10.1016/j.ecoenv.2011.11.045

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioavailability of lead in contaminated soil depends on the nature of bioreceptor

Ming , Hui ; He , Wenxiang ; Lamb , Dane T. ; Megharaj , Mallavarapu ; Naidu , Ravi

Ecotoxicology and environmental safety, 2012, Vol.78, pp.344-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-6513

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relative Tolerance of a Range of Australian Native Plant Species and Lettuce to Copper, Zinc, Cadmium, and Lead

Lamb, Dane ; Ming, Hui ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2010, Vol.59(3), pp.424-432 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-4341 ; E-ISSN: 1432-0703 ; DOI: 10.1007/s00244-010-9481-x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phytotoxicity and Accumulation of Lead in Australian Native Vegetation

Lamb, Dane ; Ming, Hui ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2010, Vol.58(3), pp.613-621 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-4341 ; E-ISSN: 1432-0703 ; DOI: 10.1007/s00244-009-9460-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting plant uptake of cadmium: validated with long-term contaminated soils

Lamb, Dane T. ; Kader, Mohammed ; Ming, Hui ; Wang, Liang ; Abbasi, Sedigheh ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Ecotoxicology, 2016, Vol.25(8), pp.1563-1574 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9292 ; E-ISSN: 1573-3017 ; DOI: 10.1007/s10646-016-1712-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competitive sorption of cadmium and zinc in contrasting soils

Ming, Hui ; Naidu, Ravi ; Sarkar, Binoy ; Lamb, Dane T ; Liu, Yanju ; Megharaj, Mallavarapu ; Sparks, Donald

Geoderma, 15 April 2016, Vol.268, pp.60-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7061 ; E-ISSN: 1872-6259 ; DOI: 10.1016/j.geoderma.2016.01.021

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2010  (2)
 3. 2011đến2011  (1)
 4. 2012đến2015  (8)
 5. Sau 2015  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lamb, Dane T
 2. Naidu, Ravi
 3. Naidu, R.
 4. Lamb, D.T.
 5. Megharaj, Mallavarapu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...