skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.793  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Towards a new benchmark on adult skills for sustainable growth a revision of potential indicators and sub-indicators for monitoring.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a new benchmark on adult skills for sustainable growth a revision of potential indicators and sub-indicators for monitoring.

Vera-Toscano, Esperanza ; Meroni, Elena Claudia ; Flisi, Sara ; Goglio, Valentina; European Commission ; Joint Research Centre

EUR, Scientific and technical research series,

ISBN: 978-92-79-44560-6 ; Series ISSN: 1831-9424 ; DOI: 10.2788/881817

Toàn văn sẵn có

2
Towards a set of composite indicators on flexicurity the indicator on flexible and reliable contractual arrangement.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a set of composite indicators on flexicurity the indicator on flexible and reliable contractual arrangement.

Manca, Anna Rita ; Governatori, Matteo ; Mascherini, Massimiliano; European Commission ; Joint Research Centre. institute for the Protection and the Security of the Citizen

EUR. Scientific and technical research series ; EUR (Luxembourg), 2010, 2010

ISBN: 978-92-79-15592-5 ; Series ISSN: 1018-5593 ; DOI: 10.2788/84920

Toàn văn sẵn có

3
Les politiques de l’emploi et les programmes actifs du marché du travail au Maroc
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les politiques de l’emploi et les programmes actifs du marché du travail au Maroc

Ibourk, Aomar; European Training Foundation

ISBN: 978-92-9157-625-8 ; DOI: 10.2816/246252

Toàn văn sẵn có

4
Unia Europejska eksport zapewnia miejsca pracy.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unia Europejska eksport zapewnia miejsca pracy.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-49041-5 ; DOI: 10.2781/098972

Toàn văn sẵn có

5
Europeiska unionen export ger jobb.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europeiska unionen export ger jobb.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-49035-4 ; DOI: 10.2781/188516

Toàn văn sẵn có

6
Luxemburg : „Exportieren“ bedeutet „Arbeitsplätze“.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Luxemburg : „Exportieren“ bedeutet „Arbeitsplätze“.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-46774-5 ; DOI: 10.2781/039278

Toàn văn sẵn có

7
Evropská unie díky vývozu máme více pracovních míst.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evropská unie díky vývozu máme více pracovních míst.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-49038-5 ; DOI: 10.2781/31694

Toàn văn sẵn có

8
Program PROGRESS w działaniu : wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej 2007–2013.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Program PROGRESS w działaniu : wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej 2007–2013.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

ISBN: 978-92-79-21078-5 ; DOI: 10.2767/41529

Toàn văn sẵn có

9
Europäische Union Exporte = Arbeitsplätze.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europäische Union Exporte = Arbeitsplätze.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-49023-1 ; DOI: 10.2781/090074

Toàn văn sẵn có

10
Luxembourg exportation veut dire emploi.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Luxembourg exportation veut dire emploi.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-46772-1 ; DOI: 10.2781/930325

Toàn văn sẵn có

11
Österreich : „Exportieren“ bedeutet „Arbeitsplätze“.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Österreich : „Exportieren“ bedeutet „Arbeitsplätze“.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-46716-5 ; DOI: 10.2781/939541

Toàn văn sẵn có

12
Belgien : „Exportieren“ bedeutet „Arbeitsplätze“.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Belgien : „Exportieren“ bedeutet „Arbeitsplätze“.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-46718-9 ; DOI: 10.2781/972982

Toàn văn sẵn có

13
Unjoni Ewropea : l-esportazzjonijiet ifissru impjiegi.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unjoni Ewropea : l-esportazzjonijiet ifissru impjiegi.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-49047-7 ; DOI: 10.2781/449504

Toàn văn sẵn có

14
Labour market policy expenditure and participants : data 2014.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labour market policy expenditure and participants : data 2014.

European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

Labour market policy. Expenditure and participants,

ISBN: 978-92-79-64457-3 ; Series ISSN: 2467-4443 ; DOI: 10.2767/415793

Toàn văn sẵn có

15
Ireland exports mean jobs.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ireland exports mean jobs.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-46801-8 ; DOI: 10.2781/954231

Toàn văn sẵn có

16
România exportul înseamnă locuri de muncă.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

România exportul înseamnă locuri de muncă.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-46805-6 ; DOI: 10.2781/472182

Toàn văn sẵn có

17
Le chômage de longue durée 2012
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le chômage de longue durée 2012

Barton, Marco ; Duchemin, Claire ; Finlay, Leona ; Manoudi, Anna ; Scott, David; European Commission ; Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

Bilan de l'Observatoire européen de l'emploi (En ligne)

ISBN: 978-92-79-23709-6 ; Series ISSN: 1977-4486 ; DOI: 10.2767/62890

Toàn văn sẵn có

18
Europska unija : izvoz znači radna mjesta.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europska unija : izvoz znači radna mjesta.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-49033-0 ; DOI: 10.2781/83656

Toàn văn sẵn có

19
Ireland : exports mean jobs.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ireland : exports mean jobs.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-46800-1 ; DOI: 10.2781/796917

Toàn văn sẵn có

20
Malta : exports mean jobs.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malta : exports mean jobs.

European Commission ; Directorate-General for Trade

ISBN: 978-92-79-46777-6 ; DOI: 10.2781/956186

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.793  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (67)
 2. 1989đến1995  (93)
 3. 1996đến2002  (177)
 4. 2003đến2012  (301)
 5. Sau 2012  (1.152)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (453)
 2. French  (154)
 3. German  (144)
 4. Italian  (74)
 5. Spanish  (73)
 6. Portuguese  (68)
 7. Dutch  (68)
 8. Greek  (65)
 9. Danish  (62)
 10. Swedish  (54)
 11. Finnish  (50)
 12. Lithuanian  (45)
 13. Polish  (45)
 14. Hungarian  (44)
 15. Romanian  (44)
 16. Bulgarian  (43)
 17. Slovak  (42)
 18. Czech  (42)
 19. Latvian  (42)
 20. Slovenian  (42)
 21. Albanian  (5)
 22. Macedonian  (3)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...