skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 126  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Topics in Strangeness Nuclear Physics
Topics in Strangeness Nuclear Physics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Topics in Strangeness Nuclear Physics

Berlin ; New York : Springer, c2007. - (539.7 TOP 2007) - ISBN3-540-72038-3;ISBN9786610960187;ISBN1-280-96018-3;ISBN3-540-72039-1

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In memory of Lubomír Majling – physicist with lyrical soul

Bydžovský, P ; Mareš, J

Nuclear Physics, Section A, October 2016, Vol.954, pp.3-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2016.03.046

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photo- and electroproduction of \(K^{+}\Lambda\) with unitarity-restored isobar model

Skoupil, D ; Bydžovský, P; Bydžovský, P (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 1, 2018 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1103/PhysRevC.97.025202

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Photoproduction of Kaons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photoproduction of Kaons

Bydžovský, P. ; Skoupil, D.

Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement, 2016, Vol.9(3), p.537

ISSN: 1899-2358 ; E-ISSN: 2082-7865 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5506/APhysPolBSupp.9.537

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partial wave analysis of ππ scattering below 2 GeV

Nazari V ; Bydžovský P ; Kamiński R

EPJ Web of conferences, 01 January 2016, Vol.130, p.07016 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2100-014X ; DOI: 10.1051/epjconf/201613007016

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispersive analysis of the \(S\)-, \(P\)-, \(D\)-, and \(F\)-wave \(\pi\pi\) amplitudes

Bydžovský, P ; Kamiński, R ; Nazari, V; Nazari, V (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 30, 2016 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1103/PhysRevD.94.116013

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Unitary Multi-channel $\pi \pi $ Scattering Amplitudes of $f_2$ and $\rho _3$ Mesons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unitary Multi-channel $\pi \pi $ Scattering Amplitudes of $f_2$ and $\rho _3$ Mesons

Nazari, V. ; Bydžovský, P. ; Kamiński, R.

Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement, 2016, Vol.9(3), p.609

ISSN: 1899-2358 ; E-ISSN: 2082-7865 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5506/APhysPolBSupp.9.609

Truy cập trực tuyến

8
The $\pi \pi $-Scattering Amplitude and the $\sigma $ Pole
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The $\pi \pi $-Scattering Amplitude and the $\sigma $ Pole

Bydžovský, P. ; Kamiński, R. ; Nazari, V.

Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement, 2015, Vol.8(2), p.377

ISSN: 1899-2358 ; E-ISSN: 2082-7865 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5506/APhysPolBSupp.8.377

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modified \(\pi\pi\) amplitude with \(\sigma\) pole

Bydžovský, P ; Kamiński, R ; Nazari, V; Nazari, V (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 28, 2014 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1103/PhysRevD.90.116005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution hypernuclear spectroscopy at Jefferson Lab Hall A

Garibaldi, F ; Bydžovský, P ; Cisbani, E ; Cusanno, F ; De Leo, R ; Frullani, S ; Iodice, M ; Lerose, J.J ; Markowitz, P ; Millener, D.J ; Urciuoli, G.M; Hall A Collaboration (Corporate Author)

Nuclear Physics, Section A, 20 September 2013, Vol.914, pp.34-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2013.02.054

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Modification of $\pi \pi $ Amplitudes and Position of the $\sigma $ Pole
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modification of $\pi \pi $ Amplitudes and Position of the $\sigma $ Pole

Nazari, V. ; Bydžovský, P. ; Kamiński, R.

Acta Physica Polonica B, 2014, Vol.45(7), p.1549 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0587-4254 ; E-ISSN: 1509-5770 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5506/APhysPolB.45.1549

Truy cập trực tuyến

12
PHOTO- AND ELECTROPRODUCTION OF KAONS
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

PHOTO- AND ELECTROPRODUCTION OF KAONS

Bydžovský, P.

Strangeness In Nuclear And Hadronic Systems : SENDAI08, 2010, pp.77-82

ISBN: 9789814277860 ; DOI: 10.1142/9789814277860_0009

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The interference effects of multi-channel pion-pion scattering contributions to the final states of \(\Psi\)- and \(\Upsilon\)-meson family decays

Surovtsev, Yu ; Bydžovský, P ; Gutsche, T ; Kamiński, R ; Lyubovitskij, V ; Nagy, M; Nagy, M (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 25, 2016 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1051/epjconf/201613004005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The contribution of multi-channel pion-pion scattering to the final states of ϒ-meson family decays

Surovtsev Yu.S ; Bydžovský P ; Gutsche T ; Kamiński R ; Lyubovitskij V.E ; Nagy M

EPJ Web of conferences, 01 January 2014, Vol.81, p.05028 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2100-014X ; DOI: 10.1051/epjconf/20148105028

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parameters of scalar resonances from the combined analysis of ππ scattering and coupled-channel data

Lyubovitskij V.E ; Gutsche T ; Bydžovský P ; Surovtsev Yu.S ; Kamiński R ; Nagy M

EPJ Web of conferences, 01 December 2012, Vol.37, p.09036 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2100-014X ; E-ISSN: 2100-014X ; DOI: 10.1051/epjconf/20123709036

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The model-independent analysis of multi-channel pion-pion scattering and the pion-pion scattering length

Surovtsev, Yu.S ; Bydžovský, P ; Gutsche, T ; Kamiński, R ; Lyubovitskij, V.E ; Nagy, M

Nuclear Physics B (Proceedings Supplements), October 2011, Vol.219-220, pp.263-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5632 ; E-ISSN: 1873-3832 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysbps.2011.10.107

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electromagnetic production of medium-mass Λ-hypernuclei

Bydžovský, P ; Sotona, M ; Motoba, T ; Itonaga, K ; Ogawa, K ; Hashimoto, O

Nuclear Physics, Section A, 01 May 2012, Vol.881, pp.199-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2012.01.023

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The scalar mesons in decays of the ψ and ϒ families

Surovtsev, Yu.S ; Bydžovský, P ; Gutsche, T ; Kamiński, R ; Lyubovitskij, V.E ; Nagy, M

Nuclear Physics B (Proceedings Supplements), December 2013, Vol.245, pp.259-262 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5632 ; E-ISSN: 1873-3832 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysbps.2013.10.050

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of the ηη channel and interference phenomena in the two-pion transitions of charmonia and bottomonia

Surovtsev, Yus ; Bydžovský, P ; Gutsche, T ; Kamiński, R ; Lyubovitskij, V ; Nagy, M

EPJ Web of Conferences, Vol.138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 21016275 ; E-ISSN: 2100014X ; DOI: 10.1051/epjconf/201713801025

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The \(f_2\)- and \(\rho_3\)-mesons in multi-channel pion-pion scattering

Surovtsev, Yu ; Bydzovsky, P ; Kaminski, R ; Nagy, M; Nagy, M (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 4, 2011

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 126  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (4)
 2. 2001đến2004  (11)
 3. 2005đến2008  (30)
 4. 2009đến2013  (55)
 5. Sau 2013  (26)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bydzovsky, P
 2. Bydžovský, P
 3. Sotona, M.
 4. Iodice, M.
 5. Cusanno, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...