skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.438  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SEPARATING HISTORY FROM MYTH: AN INTERVIEW (II)

Banac, Ivo

Duh Bosne, 2010, Issue Vol.5,No.4

ISSN: 1931-4957

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring Relational and Intrapersonal Empowerment: Testing Instrument Validity in a Former Soviet Country with a Secular Muslim Culture

Cheryomukhin, Alexander ; Peterson, N. Andrew

American Journal of Community Psychology, June 2014, Vol.53(3-4), pp.382-393 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0562 ; E-ISSN: 1573-2770 ; DOI: 10.1007/s10464-014-9649-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kurdistan: The Taiwan of the Middle East?

Chiu, Yvonne

Society, 2018, Vol.55(4), pp.344-348 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-2011 ; E-ISSN: 1936-4725 ; DOI: 10.1007/s12115-018-0266-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SEPARATING HISTORY FROM MYTH: AN INTERVIEW, Part III (1993)

Banac, Ivo

Duh Bosne, 2011, Issue Vol.6,No.1

ISSN: 1931-4957

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genocid: namjera, motivi i tipovi

Ayvazyan, Vahram

Suvremene teme, 2012, Issue 5

ISSN: 1847-2397

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Romania in Building the New Security Architecture

Florica Brasoveanu ; Petru Alexandru Lisievici Brezeanu

EIRP Proceedings, 01 May 2011, Vol.6(1), pp.117-121

ISSN: 2067-9211 ; E-ISSN: 2069-9344

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on International Community Governance——Taking Chaoyang District in Beijing as an Example
国际化社区治理研究——以北京市朝阳区为例

王名 杨丽

北京社会科学 (Social Science of Beijing), 2011, Issue 4, pp.63-69

ISSN: 1002-3054

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ODVOJITI HISTORIJU OD MITA: RAZGOVOR (II)

Banac, Ivo

Duh Bosne, 2010, Issue Vol.5,No.4

ISSN: 1931-4957

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The International Community of Practice for Person-centred Practice

Dewing, Jan

International Practice Development Journal, Sep 2015, Vol.5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20469292

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The States Foreign Investment Diplomacy Challenges

Leila Raeisi ; Abdolnaeim Shahriari

Dulat/pizhūhī, 01 January 2017, Vol.2(8), pp.153-187

E-ISSN: 2476-6828 ; DOI: 10.22054/TSSQ.2017.7202

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In the labyrinth of international community: The Alliance of Civilizations programme at the United Nations

Lachmann, Niels

Cooperation and Conflict, June 2011, Vol.46(2), pp.185-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-8367 ; E-ISSN: 1460-3691 ; DOI: 10.1177/0010836711406377

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviewing the National Courts in Creating Orderly International Law and Community

Johanis Leatemia

Hasanuddin Law Review, 01 August 2017, Vol.3(2), pp.148-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2442-9880 ; E-ISSN: 2442-9899 ; DOI: 10.20956/halrev.v3i2.1106

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LES DÉFIS DE L’INTERVENTION HUMANITAIRE EN SYRIE

Vintilă, Oana

Studia Universitatis Babes-Bolyai - Studia Europaea, 2013, Vol.58(1), pp.141-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2065-9563 ; E-ISSN: 2065-9563

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONFERENCES REGARDING ENVIRONMENTAL PROTECTION

Dobrescu M. Emilian ; Pociovălișteanu Diana Mihaela

Analele Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu : Seria Economie, 01 December 2015, Vol.1(Special Issue ECO-TREND 2015), pp.57-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1844-7007 ; E-ISSN: 1844-7007

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural resources protection strategies important for agriculture in the international community and Republic of Serbia

Nešković Slobodan ; Savić Verica

Ekonomika Poljoprivrede (1979), 01 January 2018, Vol.65(2), pp.813-825 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0352-3462 ; E-ISSN: 2334-8453

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Issue of Minorities in the Balkans: Towards a Coherent System of Protection of Minorities

Zylfiu, Ilir ; Emini, Ardian

Acta Universitatis Danubius. Relationes Internationales, 2017, Vol.10(1), pp.5-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2065-0272

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Cross-Cultural Comparison of Domestic American and International Chinese Students’ Social Media Usag

Qiong Xu ; Richard Mocarski

Journal of International Students, 01 October 2014, Vol.4(4), pp.374-388 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2162-3104 ; E-ISSN: 2166-3750

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jus Cogens: Towards an International Common Good?

Retter, Mark

Transnational Legal Theory, December 2011, Vol.2(4), pp.537-571 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2041-4005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perception of instrumentalization of terrorism as a tactic in the Balkans

Stevanović Miroslav D ; Đurđević Dragan Ž

Megatrend Revija, 01 January 2017, Vol.14(2), pp.177-190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1820-3159 ; DOI: 10.5937/MegRev1702177S

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of the International Community in Ghana’s Democratic Transition in the 1990s

Maame Adwoa Gyekye - Jandoh

Legon Journal of the Humanities, 01 May 2017, Vol.28(1), pp.46-61 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2458-746X ; DOI: 10.4314/article-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.438  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (281)
 2. Toàn văn trực tuyến (722)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1981  (9)
 2. 1981đến1991  (17)
 3. 1992đến2000  (57)
 4. 2001đến2009  (513)
 5. Sau 2009  (823)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (974)
 2. French  (28)
 3. Spanish  (28)
 4. Bosnian  (22)
 5. Portuguese  (12)
 6. Romanian  (8)
 7. Czech  (6)
 8. Korean  (6)
 9. German  (6)
 10. Chinese  (5)
 11. Serbo-Croatian  (4)
 12. Persian  (2)
 13. Slovak  (1)
 14. Slavic (Other)  (1)
 15. Albanian  (1)
 16. Arabic  (1)
 17. Japanese  (1)
 18. Russian  (1)
 19. Polish  (1)
 20. Turkish  (1)
 21. Dutch  (1)
 22. Slovenian  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. World Bank
 2. 世界銀行
 3. International Monetary Fund
 4. World Bank Group
 5. Anonymous

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...