skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

50 jaar GVO en Gezondheidsbevordering

Zeeman, Grieto ; Beer, M.

Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 2012, Vol.90(4), pp.253-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-7491 ; E-ISSN: 1876-8776 ; DOI: 10.1007/s12508-012-0094-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Riesgos para la salud derivados del consumo voluntario e involuntario de tabaco.
Health risk from active and passive smoking

Von Eyben, Finn Edler ; Zeeman, Grieto

Revista espanola de salud publica, 2003, Vol.77(1), pp.11-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1135-5727 ; PMID: 12696387 Version:1

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Riesgos para la salud derivados del consumo voluntario e involuntario de tabaco

Eyben Finn Edler Von ; Zeeman Grieto

Revista española de salud pública, 01 January 2003, Vol.77(1), pp.11-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1135-5727

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zeeman, Grieto
  2. Zeeman Grieto
  3. de Beer, M. A. M.
  4. Beer, M.
  5. Von Eyben, Finn Edler

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...