skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Primary Evaluation of the Cold Shock Protein Existing in the Strain Lactobacillus Plantarum Ul497 and the Strain’s Survival after Temperature Downshock
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Primary Evaluation of the Cold Shock Protein Existing in the Strain Lactobacillus Plantarum Ul497 and the Strain’s Survival after Temperature Downshock

Uyen, Nguyen Quynh; Lan, Thuong Thị Vo; Viện Công nghệ Sinh học, Đại học quốc gia Ha noi; 2VNU University of Science, Vietnam National University, Hanoi, Vietnam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64126

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...