skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sexual Partner Typologies Among Single Young Men Who Have Sex with Men

Bauermeister, José

AIDS and Behavior, 2015, Vol.19(6), pp.1116-1128 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1090-7165 ; E-ISSN: 1573-3254 ; DOI: 10.1007/s10461-014-0932-7

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sexual Partner Typologies Among Single Young Men Who Have Sex with Men.(Author abstract)

Bauermeister, Jose A.

AIDS and Behavior, June, 2015, Vol.19(6), p.1116(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1090-7165 ; DOI: 10.1007/s10461-014-0932-7

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sexual Partner Typologies Among Single Young Men Who Have Sex with Men.(Author abstract)

Bauermeister, Jose A.

AIDS and Behavior, 2015, Vol.19(6), p.1116(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1090-7165

Toàn văn sẵn có

4
Sexual Partner Typologies Among Single Young Men Who Have Sex with Men
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sexual Partner Typologies Among Single Young Men Who Have Sex with Men

Bauermeister, José A.

AIDS and Behavior, 6/2015, Vol.19(6), pp.1116-1128 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1090-7165 ; E-ISSN: 1573-3254 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10461-014-0932-7

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sexual Partner Typologies Among Single Young Men Who Have Sex with Men

Bauermeister, José A

AIDS and behavior, June 2015, Vol.19(6), pp.1116-28 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1573-3254 ; PMID: 25358726 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10461-014-0932-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...