skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward an understanding of the history and impact of user studies in music information retrieval.(Report)

Lee, Jin Ha ; Cunningham, Sally Jo

Journal of Intelligent Information Systems, Dec, 2013, Vol.41(3), p.499(23) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0925-9902

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward an understanding of the history and impact of user studies in music information retrieval

Lee, Jin ; Cunningham, Sally

Journal of Intelligent Information Systems, 2013, Vol.41(3), pp.499-521 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0925-9902 ; E-ISSN: 1573-7675 ; DOI: 10.1007/s10844-013-0259-2

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward an understanding of the history and impact of user studies in music information retrieval

Lee, Jin ; Cunningham, Sally

Journal of Intelligent Information Systems, Dec 2013, Vol.41(3), pp.499-521 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09259902 ; E-ISSN: 15737675 ; DOI: 10.1007/s10844-013-0259-2

Toàn văn sẵn có

4
Toward an understanding of the history and impact of user studies in music information retrieval
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward an understanding of the history and impact of user studies in music information retrieval

Lee, Jin Ha ; Cunningham, Sally Jo

Journal of Intelligent Information Systems, 12/2013, Vol.41(3), pp.499-521 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0925-9902 ; E-ISSN: 1573-7675 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10844-013-0259-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...