skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Concurrent Exposure to Arsenic and Fluoride from Drinking Water in Chihuahua, Mexico

González-Horta, Carmen ; Ballinas-Casarrubias, Lourdes ; Sánchez-Ramírez, Blanca ; Ishida, María C ; Barrera-Hernández, Angel ; Gutiérrez-Torres, Daniela ; Zacarias, Olga L ; Saunders, R. Jesse ; Drobná, Zuzana ; Mendez, Michelle A ; García-Vargas, Gonzalo ; Loomis, Dana ; Stýblo, Miroslav ; Del Razo, Luz M; Naidu, Ravi (editor) ; Mahmudur Rahman, Mohammad (editor)

International Journal of Environmental Research and Public Health, 2015, Vol.12(5), p.4587-4601 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1661-7827 ; E-ISSN: 1660-4601 ; DOI: 10.3390/ijerph120504587 ; PMCID: 4454927 ; PMID: 25918912

Toàn văn sẵn có

2
A Concurrent Exposure to Arsenic and Fluoride from Drinking Water in Chihuahua, Mexico
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Concurrent Exposure to Arsenic and Fluoride from Drinking Water in Chihuahua, Mexico

González-Horta, Carmen ; Ballinas-Casarrubias, Lourdes ; Sánchez-Ramírez, Blanca ; Ishida, María ; Barrera-Hernández, Angel ; Gutiérrez-Torres, Daniela ; Zacarias, Olga ; Saunders, R. ; Drobná, Zuzana ; Mendez, Michelle ; García-Vargas, Gonzalo ; Loomis, Dana ; Stýblo, Miroslav ; Del Razo, Luz

International Journal of Environmental Research and Public Health, 5/2015, Vol.12(5), pp.4587-4601 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1660-4601 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/ijerph120504587

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A concurrent exposure to arsenic and fluoride from drinking water in Chihuahua, Mexico

González-Horta, Carmen ; Ballinas-Casarrubias, Lourdes ; Sánchez-Ramírez, Blanca ; Ishida, María C ; Barrera-Hernández, Angel ; Gutiérrez-Torres, Daniela ; Zacarias, Olga L ; Saunders, R Jesse ; Drobná, Zuzana ; Mendez, Michelle A ; García-Vargas, Gonzalo ; Loomis

International journal of environmental research and public health, 24 April 2015, Vol.12(5), pp.4587-601 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1660-4601 ; PMID: 25918912 Version:1 ; DOI: 10.3390/ijerph120504587

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Concurrent Exposure to Arsenic and Fluoride from Drinking Water in Chihuahua, Mexico

Carmen González-Horta ; Lourdes Ballinas-Casarrubias ; Blanca Sánchez-Ramírez ; María C. Ishida ; Angel Barrera-Hernández ; Daniela Gutiérrez-Torres ; Olga L. Zacarias ; R. Jesse Saunders ; Zuzana Drobná ; Michelle A. Mendez ; Gonzalo García-Vargas ; Dana Loomis

International Journal of Environmental Research and Public Health, 01 April 2015, Vol.12(5), pp.4587-4601 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1660-4601 ; DOI: 10.3390/ijerph120504587

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Concurrent Exposure to Arsenic and Fluoride from Drinking Water in Chihuahua, Mexico

González-Horta, Carmen ; Ballinas-Casarrubias, Lourdes ; Sánchez-Ramírez, Blanca ; Ishida, María ; Barrera-Hernández, Angel ; Gutiérrez-Torres, Daniela ; Zacarias, Olga ; Saunders, R ; Drobná, Zuzana ; Mendez, Michelle ; García-Vargas, Gonzalo ; Loomis

International Journal of Environmental Research and Public Health, May 2015, Vol.12(5), pp.4587-4601 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 1661-7827 ; E-ISSN: 1660-4601

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...