skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building "Nuestra América:" National Sovereignty and Regional Integration in the Americas

Keller, Renata

Contexto Internacional, Jul-Dec 2013, Vol.35(2), pp.537-0_8 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01028529 ; E-ISSN: 19820240 ; DOI: 10.1590/S0102-85292013000200008

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building "Nuestra América:" national sovereignty and regional integration in the americas

Keller, Renata

Contexto Internacional, 01 December 2013, Vol.35(2), pp.537-564 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1982-0240 ; E-ISSN: 1982-0240 ; DOI: 10.1590/S0102-85292013000200008

Toàn văn sẵn có

3
Building "Nuestra América:" national sovereignty and regional integration in the americas
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building "Nuestra América:" national sovereignty and regional integration in the americas

Keller, Renata

Contexto Internacional, 12/2013, Vol.35(2), pp.537-564 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 0102-8529 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-85292013000200008

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building "Nuestra América:" national sovereignty and regional integration in the americas

Renata Keller

Contexto Internacional, 01 December 2013, Vol.35(2), pp.537-564 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1982-0240 ; E-ISSN: 1982-0240 ; DOI: 10.1590/S0102-85292013000200008

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...