skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and welfare support in Germany.(Author abstract)

Schmidt-Catran, Alexander W. ; Spies, Dennis C.

American Sociological Review, 2016, Vol.81(2), p.242(20) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0003-1224 ; DOI: 10.1177/0003122416633140

Toàn văn sẵn có

2
Immigration and Welfare Support in Germany
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and Welfare Support in Germany

Schmidt-Catran, Alexander W. ; Spies, Dennis C.

American Sociological Review, 04/2016, Vol.81(2), pp.242-261 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0003-1224 ; E-ISSN: 1939-8271 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0003122416633140

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and Welfare Support in Germany

Schmidt-Catran, Alexander ; Spies, Dennis

American Sociological Review, Apr 2016, Vol.81(2), p.242 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00031224 ; E-ISSN: 19398271 ; DOI: 10.1177/0003122416633140

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and Welfare Support in Germany

Schmidt-Catran, Alexander W ; Spies, Dennis C

American Sociological Review, April 2016, Vol.81(2), pp.242-261 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0003-1224 ; E-ISSN: 1939-8271 ; DOI: 10.1177/0003122416633140

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...