skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: leach steven?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptions and reactions with regard to pneumonic plague.(DISPATCHES)(Report)

Rubin, G. James ; Amlot, Richard ; Rogers, M. Brooke ; Hall, Ian ; Leach, Steve ; Simpson, John ; Wessely, Simon

Emerging Infectious Diseases, Jan, 2010, Vol.16(1), p.120(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1080-6040

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptions and reactions with regard to pneumonic plague.(DISPATCHES)

Rubin, G. James ; Amlot, Richard ; Rogers, M. Brooke ; Hall, Ian ; Leach, Steve ; Simpson, John ; Wessely, Simon

Emerging Infectious Diseases, Jan, 2010, Vol.16(1), p.120(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1080-6040

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptions and Reactions with Regard to Pneumonic Plague

Rubin, G. James ; Amlôt, Richard ; Rogers, M. Brooke ; Hall, Ian ; Leach, Steve ; Simpson, John ; Wessely, Simon

Emerging Infectious Diseases, 2010, Vol.16(1), p.120-122 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1080-6040 ; E-ISSN: 1080-6059 ; DOI: 10.3201/eid1601.081604 ; PMCID: 2874346 ; PMID: 20031056

Toàn văn sẵn có

4
Perceptions and Reactions with Regard to Pneumonic Plague
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptions and Reactions with Regard to Pneumonic Plague

Rubin, G. James ; Amlôt, Richard ; Rogers, M. Brooke ; Hall, Ian ; Leach, Steve ; Simpson, John ; Wessely, Simon

Emerging Infectious Diseases, 01/2010, Vol.16(1), pp.120-122 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1080-6040 ; E-ISSN: 1080-6059 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3201/eid1601.081604

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptions and reactions with regard to pneumonic plague

Rubin, G James ; Amlot, Richard ; Rogers, M Brooke ; Hall, Ian ; Leach, Steve ; Simpson, John ; Wessely, Simon

Emerging infectious diseases, January 2010, Vol.16(1), pp.120-2 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1080-6059 ; PMID: 20031056 Version:1 ; DOI: 10.3201/eid1601.081604

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptions and Reactions with Regard to Pneumonic Plague

G. James Rubin ; Richard Amlôt ; M. Brooke Rogers ; Ian Hall ; Steve Leach ; John Simpson ; Simon Wessely

Emerging Infectious Diseases, 01 January 2010, Vol.16(1), pp.120-122 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1080-6040 ; E-ISSN: 1080-6059 ; DOI: 10.3201/eid1601.081604

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...