skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
What Is the Leninist Legacy? Assessing Twenty Years of Scholarship
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Is the Leninist Legacy? Assessing Twenty Years of Scholarship

Laporte, Jody ; Lussier, Danielle N.

Slavic Review, 2011, Vol.70(3), pp.637-654 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0037-6779 ; E-ISSN: 2325-7784 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5612/slavicreview.70.3.0637

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...