skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How cells know the size of their organelles.(Report)(Author abstract)

Chan, Yee - Hung M. ; Marshall, Wallace F.

Science, Sept 7, 2012, Vol.337(6099), p.1186(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How cells know the size of their organelles.(Report)(Author abstract)

Chan, Yee - Hung M. ; Marshall, Wallace F.

Science, Sept 7, 2012, Vol.337(6099), p.1186(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Cells Know the Size of Their Organelles

Chan, Yee-Hung M. ; Marshall, Wallace F.

Science, 7 September 2012, Vol.337(6099), pp.1186-1189 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

4
How Cells Know the Size of Their Organelles
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Cells Know the Size of Their Organelles

Chan, Y.-H. M. ; Marshall, W. F.

Science, 09/07/2012, Vol.337(6099), pp.1186-1189 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1223539

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How cells know the size of their organelles

Chan, Yee-Hung M ; Marshall, Wallace F

Science (New York, N.Y.), 07 September 2012, Vol.337(6099), pp.1186-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22955827 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1223539

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...