skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New technologies for developing second generation retinal prostheses.(Report)

Benfenati, Fabio ; Lanzani, Guglielmo

Lab Animal, 2018, Vol.47(3), p.71(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0093-7355 ; DOI: 10.1038/s41684-018-0003-1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New technologies for developing second generation retinal prostheses

Benfenati, Fabio ; Lanzani, Guglielmo

Lab Animal, March, 2018, Vol.47(3), p.71(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0093-7355 ; DOI: 10.1038/s41684-018-0003-1

Toàn văn sẵn có

3
New technologies for developing second generation retinal prostheses
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New technologies for developing second generation retinal prostheses

Benfenati, Fabio ; Lanzani, Guglielmo

Lab Animal, 3/2018, Vol.47(3), pp.71-75 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

ISSN: 0093-7355 ; E-ISSN: 1548-4475 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/s41684-018-0003-1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New technologies for developing second generation retinal prostheses

Benfenati, Fabio ; Lanzani, Guglielmo

Lab animal, March 2018, Vol.47(3), pp.71-75 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1548-4475 ; PMID: 29483694 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41684-018-0003-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...