skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usage of information resources by computer engineering students: a case study of Nanyang Technological University, Singapore

Shaheen Majid ; Ai Tee Tan

Online Information Review, 2002, Vol.26(5), p.318-325 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684520210447886

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usage of information resources by computer engineering students: a case study of Nanyang Technological University, Singapore

Majid, Shaheen ; Tee Tan, Ai

Online Information Review, 01 October 2002, Vol.26(5), pp.318-325 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/14684520210447886

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usage of information resources by computer engineering students: A case study of Nanyang Technological University, Singapore

Tan, Ai

Online Information Review, 2002, Vol.26(5), pp.318-325 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14684527 ; E-ISSN: 14684535 ; DOI: 10.1108/14684520210447886

Toàn văn sẵn có

4
Usage of information resources by computer engineering students: a case study of Nanyang Technological University, Singapore
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Usage of information resources by computer engineering students: a case study of Nanyang Technological University, Singapore

Majid, Shaheen ; Tee Tan, Ai

Online Information Review, 10/2002, Vol.26(5), pp.318-325 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1468-4527 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/14684520210447886

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...