skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccumulation of metals in human blood in industrially contaminated area

Jan, F Akbar ; Ishaq, M ; Khan, S ; Shakirullah, M ; Asim, S M ; Ahmad, I ; Mabood, Fazal

Journal of environmental sciences (China), 2011, Vol.23(12), pp.2069-77 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1001-0742 ; PMID: 22432340 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccumulation of metals in human blood in industrially contaminated area

Jan, F. Akbar ; Ishaq, M ; Khan, S ; Shakirullah, M ; Asim, S.M ; Ahmad, I ; Mabood, Fazal

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(12), pp.2069-2077 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60616-X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccumulation of metals in human blood in industrially contaminated area

Jan , F. Akbar ; Ishaq , M. ; Khan , S. ; Shakirullah , M. ; Asim , S.M. ; Ahmad , I. ; Mabood , Fazal

Journal of environmental sciences, 2011, Vol.23(12), pp.2069-2077 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 1001-0742

Toàn văn sẵn có

4
Bioaccumulation of metals in human blood in industrially contaminated area - Bioaccumulation of metals in human blood in industrially contaminated area
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccumulation of metals in human blood in industrially contaminated area - Bioaccumulation of metals in human blood in industrially contaminated area

F. ; Akbar ; Jan ; M. ; Ishaq ; S. ; Khan ; M. ; Shakirullah ; S. ; M. ; Asim ; I. ; Ahmad ; Fazal ; Mabood

环境科学学报:英文版 - Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(12), pp.2069-2077 [Tạp chí có phản biện]

维普数据 (Chongqing VIP Information Co.)

ISSN: 1001-0742

Toàn văn sẵn có

5
Bioaccumulation of metals in human blood in industrially contaminated area
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccumulation of metals in human blood in industrially contaminated area

Jan, F. Akbar ; Ishaq, M. ; Khan, S. ; Shakirullah, M. ; Asim, S.M. ; Ahmad, I. ; Mabood, Fazal

Journal of Environmental Sciences, 12/2011, Vol.23(12), pp.2069-2077 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10010742 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1001-0742(10)60616-X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...