skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản 1987đến2002 xóa Tất cả các phiên bản Law xóa Tất cả các phiên bản Welch, Finis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth in women's relative wages and in inequality among men one phenomenon of two?

Welch, Finis

The American economic review [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In defense of inequality

Welch, Finis

The American economic review [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Employment and the 1990 - 1991 minimum-wage hike

Deere, Donald R; Murphy, Kevin M ; Welch, Finis R

The American economic review, 1995, Vol.85(2), pp.232-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In honor of Kevin M. Murphy winner of the John Bates Clark Medal

Welch, Finis; Murphy, Kevin M

The journal of economic perspectives [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3309

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problems in assessing employment discrimination

Follett, Robert S; Ward, Michael P ; Welch, Finis R

The American economic review, 1993, Vol.83(2), pp.73-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inequality and relative wages

Murphy, Kevin M; Welch, Finis R

The American economic review, 1993, Vol.83(2), pp.104-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Occupational change and the demand for skill, 1940 - 1990

Murphy, Kevin M; Welch, Finis R

The American economic review, 1993, Vol.83(2), pp.122-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black economic progress after Myrdal

Smith, James P; Welch, Finis

Journal of economic literature [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0515

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race and poverty a forty-year record

Smith, James P; Welch, Finis

The American economic review, 1987, Vol.77(2), pp.152-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1989  (1)
  2. 1989đến1992  (1)
  3. 1993đến1994  (3)
  4. 1995đến1999  (2)
  5. Sau 1999  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...