skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Asp, Kent xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medievalundersökningen 1994 - GP:s bevakning av kommunvalet

Asp, Kent ; Johansson, Bengt; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002101 ; Related DOI: 10.5878/000343

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1991; Medievalundersökningen 1991

Asp, Kent; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002102 ; Related DOI: 10.5878/000250 ; Related DOI: 10.5878/001058

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey referendum 1980 - News analysis; Medievalundersökningen folkomröstningen 1980 - Nyhetsanalysen

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/002626 ; Related DOI: 10.5878/000115

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1994; Medievalundersökningen 1994

Asp, Kent; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002100 ; Related DOI: 10.5878/000341 ; Related DOI: 10.5878/000869

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1979 - News analysis; Medievalundersökningen 1979 - Nyhetsanalysen

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/002155 ; Related DOI: 10.5878/000114

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1998; Medievalundersökningen 1998

Asp, Kent; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002099 ; Related DOI: 10.5878/000342 ; Related DOI: 10.5878/001068

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1988; Medievalundersökningen 1988

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/002148 ; Related DOI: 10.5878/000243 ; Related DOI: 10.5878/000909

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1985 - News analysis; Medievalundersökningen 1985 - Nyhetsanalysen

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/002150 ; Related DOI: 10.5878/000117

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1998; Medievalundersökningen 1998

Asp, Kent; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/001068 ; Related DOI: 10.5878/000342 ; Related DOI: 10.5878/002099

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1994; Medievalundersökningen 1994

Asp, Kent; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/000869 ; Related DOI: 10.5878/000341 ; Related DOI: 10.5878/002100

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1982; Medievalundersökningen 1982

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/000116 ; Related ISSN: 0282-311X ; Related DOI: 10.5878/002153

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1985; Medievalundersökningen 1985

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/000117 ; Related ISSN: 0282-311X ; Related DOI: 10.5878/002150

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1991; Medievalundersökningen 1991

Asp, Kent; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/001058 ; Related DOI: 10.5878/000250 ; Related DOI: 10.5878/002102

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1988; Medievalundersökningen 1988

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/000909 ; Related DOI: 10.5878/000243 ; Related DOI: 10.5878/002148

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1979; Medievalundersökningen 1979

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/000114 ; Related ISSN: 0282-311X ; Related DOI: 10.5878/002155

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey referendum 1980; Medievalundersökningen folkomröstningen 1980

Asp, Kent; Swedish National Data Service; Bank of Sweden Tercentenary Foundation; University of Gothenburg, Department of Political Science

DOI: 10.5878/000115 ; Related ISSN: 0282-311X ; Related DOI: 10.5878/002626

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 2006; Medievalundersökningen 2006

Asp, Kent; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/002221 ; Related DOI: 10.5878/002222

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 2002; Medievalundersökningen 2002

Asp, Kent; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/000418 ; Related DOI: 10.5878/002098

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1998; Medievalundersökningen 1998

Asp, Kent; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/000342 ; Related DOI: 10.5878/001068 ; Related DOI: 10.5878/002099

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media election survey 1994; Medievalundersökningen 1994

Asp, Kent; Swedish National Data Service; University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

DOI: 10.5878/000341 ; Related DOI: 10.5878/000869 ; Related DOI: 10.5878/002100

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...