skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Thermal Expansion xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

P – V – T equation of state of Ca 3 Al 2 Si 3 O 12 grossular garnet

Gréaux, Steeve ; Kono, Yoshio ; Nishiyama, Norimasa ; Kunimoto, Takehiro ; Wada, Kouhei ; Irifune, Tetsuo

Physics and Chemistry of Minerals, 2011, Vol.38(2), pp.85-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0342-1791 ; E-ISSN: 1432-2021 ; DOI: 10.1007/s00269-010-0384-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermal expansion of coesite determined by synchrotron powder X-ray diffraction

Kulik, Eleonora ; Murzin, Vadim ; Kawaguchi, Shogo ; Nishiyama, Norimasa ; Katsura, Tomoo

Physics and Chemistry of Minerals, 2018, Vol.45(9), pp.873-881 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0342-1791 ; E-ISSN: 1432-2021 ; DOI: 10.1007/s00269-018-0969-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

P – V – T equation of state of CaAl 4 Si 2 O 11 CAS phase

Gréaux, Steeve ; Nishiyama, Norimasa ; Kono, Yoshio ; Irifune, Tetsuo ; Gautron, Laurent

Physics and Chemistry of Minerals, 2011, Vol.38(8), pp.581-590 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0342-1791 ; E-ISSN: 1432-2021 ; DOI: 10.1007/s00269-011-0430-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of incorporation of iron and aluminum on the thermoelastic properties of magnesium silicate perovskite

Nishiyama, Norimasa ; Yagi, Takehiko ; Ono, Shigeaki ; Gotou, Hirotada ; Harada, Tatsuhiko ; Kikegawa, Takumi

Physics and Chemistry of Minerals, 2007, Vol.34(3), pp.131-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0342-1791 ; E-ISSN: 1432-2021 ; DOI: 10.1007/s00269-006-0134-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stability and P – V – T equation of state of KAlSi 3 O 8 -hollandite determined by in situ X-ray observations and implications for dynamics of subducted continental crust material

Nishiyama, Norimasa ; Rapp, Robert ; Irifune, Tetsuo ; Sanehira, Takeshi ; Yamazaki, Daisuke ; Funakoshi, Ken-ichi

Physics and Chemistry of Minerals, 2005, Vol.32(8), pp.627-637 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0342-1791 ; E-ISSN: 1432-2021 ; DOI: 10.1007/s00269-005-0037-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermal expansion and P-V-T equation of state of cubic silicon nitride

Nishiyama, Norimasa ; Fujii, Kotaro ; Kulik, Eleonora ; Shiraiwa, Masahiro ; Gaida, Nico A ; Higo, Yuji ; Tange, Yoshinori ; Holzheid, Astrid ; Yashima, Masatomo ; Wakai, Fumihiro

Journal of the European Ceramic Society, October 2019, Vol.39(13), pp.3627-3633 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0955-2219 ; E-ISSN: 1873-619X ; DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2019.05.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nishiyama, N.
  2. Nishiyama, Norimasa
  3. Irifune, Tetsuo
  4. Kulik, Eleonora
  5. Kono, Yoshio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...