skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản 1974đến1987 xóa Tất cả các phiên bản British Journal Of Anaesthesia xóa Tất cả các phiên bản MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEADSPACE DURING HIGH FREQUENCY VENTILATION

Fletcher, R

British Journal of Anaesthesia, November 1986, Vol.58(11), pp.1341-1341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/58.11.1341

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ARDS

Fletcher, R

British Journal of Anaesthesia, March 1983, Vol.55(3), pp.254-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/55.3.254

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deadspace and the single breath test for carbon dioxide during anaesthesia and artificial ventilation. Effects of tidal volume and frequency of respiration

Fletcher, R ; Jonson, B

British journal of anaesthesia, February 1984, Vol.56(2), pp.109-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; PMID: 6419753 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Difficulty in intubation

Fletcher, R

British journal of anaesthesia, December 1978, Vol.50(12), pp.1266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; PMID: 747699 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INVESTIGATION OF MALIGNANT HYPERTHERMIA IN DENMARK AND SWEDEN

Ørding, H ; Ranklev, E ; Fletcher, R

British Journal of Anaesthesia, November 1984, Vol.56(11), pp.1183-1190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/56.11.1183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MICROCALORIMETRIC STUDIES IN MALIGNANT HYPERPYREXIA SUSCEPTIBLE INDIVIDUALS

Ranklev, E ; Monti, M ; Fletcher, R

British Journal of Anaesthesia, July 1985, Vol.57(10), pp.991-993 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/57.10.991

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STATIC V. DYNAMIC TESTS IN THE IN VITRO DIAGNOSIS OF MALIGNANT HYPERTHERMIA SUSCEPTIBILITY

Ranklev, E ; Fletcher, R ; Blomquist, S

British Journal of Anaesthesia, June 1986, Vol.58(6), pp.646-648 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/58.6.646

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MALIGNANT HYPERTHERMIA SYNDROME IN AN ANXIOUS PATIENT

Fletcher, R ; Ranklev, E ; Olsson, A.-K ; Leander, S

British Journal of Anaesthesia, September 1981, Vol.53(9), pp.993-995 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/53.9.993

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOURCES OF ERROR AND THEIR CORRECTION IN THE MEASUREMENT OF CARBON DIOXIDE ELIMINATION USING THE SIEMENS-ELEMA CO2 ANALYZER

Fletcher, R ; Werner, O ; Nordström, L ; Jonson, B

British Journal of Anaesthesia, February 1983, Vol.55(2), pp.177-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/55.2.177

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE CONCEPT OF DEADSPACE WITH SPECIAL REFERENCE TO THE SINGLE BREATH TEST FOR CARBON DIOXIDE

Fletcher, R ; Jonson, B ; Cumming, G ; Brew, J

British Journal of Anaesthesia, January 1981, Vol.53(1), pp.77-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/53.1.77

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CLINICAL STUDIES OF GAS EXCHANGE DURING VENTILATORY SUPPORT–A METHOD USING THE SIEMENS-ELEMA CO2 ANALYZER

Olsson, S.G ; Fletcher, R ; Jonson, B ; Nordström, L ; Prakash, O

British Journal of Anaesthesia, May 1980, Vol.52(5), pp.491-499 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/52.5.491

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

I.V. PRACTOLOL DURING MICROLARYNGOSCOPY. EFFECT ON ARTERIAL PRESSURE, HEART RATE, BLOOD GLUCOSE AND LIPOLYSIS

Werner, O ; Magnusson, J ; Fletcher, R ; Nilsson-Ehle, P ; Pahlm, O

British Journal of Anaesthesia, January 1980, Vol.52(1), pp.91-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/52.1.91

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deadspace, invasive and non-invasive

Fletcher, R

British journal of anaesthesia, March 1985, Vol.57(3), pp.245-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0912 ; PMID: 3919744 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (1)
 2. 1980đến1980  (2)
 3. 1981đến1982  (2)
 4. 1983đến1984  (4)
 5. Sau 1984  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fletcher, R.
 2. Fletcher
 3. Ranklev, E.
 4. Jonson, B.
 5. Jonson

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...