skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Pharmacy, Therapeutics, & Pharmacology xóa Tất cả các phiên bản Jiang, XL xóa Tất cả các phiên bản Elsevier (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selective cytolysis by a protein toxin as a consequence of direct interaction with the lymphocyte plasma membrane

Hinman, C L ; Jiang, X L ; Tang, H P

Toxicology and applied pharmacology, 15 June 1990, Vol.104(2), pp.290-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-008X ; PMID: 2363180 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pretreatment of HL60 cells with Deoxyspergualin enhances trail-induced apoptosis independent of caspase 3 activation

Wu, J ; He, J ; Sooudi, S ; Jiang, X L ; Ray, P ; Thomas, F ; Thomas, J M

Transplantation proceedings, 2001, Vol.33(1-2), pp.278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-1345 ; PMID: 11266818 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential effects of retinoids on pokeweed mitogen induced B-cell proliferation vs immunoglobulin synthesis

Dillehay, D L ; Jiang, X L ; Lamon, E W

International journal of immunopharmacology, 1991, Vol.13(7), pp.1043-8

ISSN: 0192-0561 ; PMID: 1837010 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A mechanism of retinoid potentiation of murine T-cell responses: early upregulation of interleukin-2 receptors

Jiang, X L ; Everson, M P ; Lamon, E W

International journal of immunopharmacology, April 1993, Vol.15(3), pp.309-17

ISSN: 0192-0561 ; PMID: 8505143 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potentiation of IL-2-induced t-cell proliferation by retinoids

Jiang, X L ; Dillehay, D L ; Everson, M P ; Tilden, A B ; Lamon, E W

International journal of immunopharmacology, February 1992, Vol.14(2), pp.195-204

ISSN: 0192-0561 ; PMID: 1624219 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jiang, X.L.
  2. Jiang, XL
  3. Lamon, Ew
  4. Jiang, Xiao
  5. Lamon, E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...