skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Wilkinson, Mark xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supertrees join the mainstream of phylogenetics

Cotton, James A ; Wilkinson, Mark

Trends in Ecology & Evolution, 2009, Vol.24(1), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5347 ; E-ISSN: 1872-8383 ; DOI: 10.1016/j.tree.2008.08.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Design in Phylogenetics: Testing Predictions from Expected Information

San Mauro, Diego ; Gower, David J ; Cotton, James A ; Zardoya, Rafael ; Wilkinson, Mark ; Massingham, Tim

Systematic Biology, 2012, Vol. 61(4), pp.661-674 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-5157 ; E-ISSN: 1076-836X ; DOI: 10.1093/sysbio/sys028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Majority-Rule Supertrees

Cotton, James A ; Wilkinson, Mark ; Steel, Mike

Systematic Biology, 2007, Vol. 56(3), pp.445-452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-5157 ; E-ISSN: 1076-836X ; DOI: 10.1080/10635150701416682

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supplementary Table

San Mauro, Diego ; Gower, David J. ; Cotton, James A. ; Zardoya, Rafael ; Wilkinson, Mark ; Massingham, Tim

DOI: 10.5061/DRYAD.83P1130J/3 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.83P1130J

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supplementary Material

San Mauro, Diego ; Gower, David J. ; Cotton, James A. ; Zardoya, Rafael ; Wilkinson, Mark ; Massingham, Tim

DOI: 10.5061/DRYAD.83P1130J/2 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.83P1130J

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Master Alignment

San Mauro, Diego ; Gower, David J. ; Cotton, James A. ; Zardoya, Rafael ; Wilkinson, Mark ; Massingham, Tim

DOI: 10.5061/DRYAD.83P1130J/1 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.83P1130J

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data from: Experimental design in phylogenetics: testing predictions from expected information

San Mauro, Diego ; Gower, David J. ; Cotton, James A. ; Zardoya, Rafael ; Wilkinson, Mark ; Massingham, Tim

DOI: 10.5061/DRYAD.83P1130J ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.83P1130J/1 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.83P1130J/2 ; Related DOI: 10.5061/DRYAD.83P1130J/3 ; Related DOI: 10.1093/SYSBIO/SYS028 ; Related DOI: 10.1093/SYSBIO/SYS028

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Information Content of Trees and Their Matrix Representations

Wilkinson, Mark ; Cotton, James A ; Thorley, Joseph L ; Steel, Mike

Systematic Biology, 2004, Vol. 53(6), pp.989-1001 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-5157 ; E-ISSN: 1076-836X ; DOI: 10.1080/10635150490522737

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Properties of Supertree Methods in the Consensus Setting

Wilkinson, Mark ; Cotton, James A ; Lapointe, François - Joseph ; Pisani, Davide ; Page, Rod

Systematic Biology, 2007, Vol. 56(2), pp.330-337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-5157 ; E-ISSN: 1076-836X ; DOI: 10.1080/10635150701245370

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discriminating Supported and Unsupported Relationships in Supertrees Using Triplets

Cotton, James A ; Slater, Claire S. C ; Wilkinson, Mark ; Steel, Mike

Systematic Biology, 2006, Vol. 55(2), pp.345-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-5157 ; E-ISSN: 1076-836X ; DOI: 10.1080/10635150500481556

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring Support and Finding Unsupported Relationships in Supertrees

Wilkinson, Mark ; Pisani, Davide ; Cotton, James A ; Corfe, Ian ; Savolainen, Vincent

Systematic Biology, 2005, Vol. 54(5), pp.823-831 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-5157 ; E-ISSN: 1076-836X ; DOI: 10.1080/10635150590950362

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Design in Caecilian Systematics: Phylogenetic Information of Mitochondrial Genomes and Nuclear rag1

San Mauro, Diego ; Gower, David J ; Massingham, Tim ; Wilkinson, Mark ; Zardoya, Rafael ; Cotton, James A

Systematic Biology, 2009, 2009, Vol. 58(4), pp.425-438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-5157 ; E-ISSN: 1076-836X ; DOI: 10.1093/sysbio/syp043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relative time scales reveal multiple origins of parallel disjunct distributions of African caecilian amphibians

Loader, Simon P ; Pisani, Davide ; Cotton, James A ; Gower, David J ; Day, Julia J ; Wilkinson, Mark

Biology letters, 22 October 2007, Vol.3(5), pp.505-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-9561 ; PMID: 17609171 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Shape of Supertrees to Come: Tree Shape Related Properties of Fourteen Supertree Methods

Wilkinson, Mark ; Cotton, James A ; Creevey, Chris ; Eulenstein, Oliver ; Harris, Simon R ; Lapointe, Francois - Joseph ; Levasseur, Claudine ; Mcinerney, James O ; Pisani, Davide ; Thorley, Joseph L ; Bininda - Emonds, Olaf

Systematic Biology, 2005, Vol. 54(3), pp.419-431 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-5157 ; E-ISSN: 1076-836X ; DOI: 10.1080/10635150590949832

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (1)
 2. 2005đến2005  (2)
 3. 2006đến2006  (1)
 4. 2007đến2009  (5)
 5. Sau 2009  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wilkinson, Mark
 2. Cotton, James A.
 3. Cotton, J.A.
 4. Wilkinson, M.
 5. Cotton, James

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...