skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Inorganica Chimica Acta xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molybdenum-hydrazido(2−) complexes with tridentate thiolate ligands

Dilworth, J.R ; Hutchinson, John ; Throop, Lisa ; Zubieta, Jon

Inorganica Chimica Acta, 1983, Vol.79, pp.208-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1693 ; E-ISSN: 1873-3255 ; DOI: 10.1016/S0020-1693(00)95241-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rhenium complexes with sterically-hindered thiolate ligands. The structures of [ReO(SC 6H 2Me 3) 4] − and a complex with an unexpected cation, [Ph 3PSC 6H 3Pr 2i [ReO(SC 6H 3Pr 2i) 4]·1.5CH 3CH 2OH

Blower, Phillip J ; Dilworth, Jonathan R ; Hutchinson, John ; Nicholson, Terrence ; Zubieta, Jon

Inorganica Chimica Acta, 1984, Vol.90(2), pp.L27-L30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1693 ; E-ISSN: 1873-3255 ; DOI: 10.1016/S0020-1693(00)88034-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and characterization of a novel dicopper(I) complex of a thiaether containing meta-xylyl binucleating ligand

Karlin, Kenneth D ; Hayes, Jon C ; Hutchinson, John P ; Zubieta, Jon

Inorganica Chimica Acta, 1983, Vol.78, pp.L45-L46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1693 ; E-ISSN: 1873-3255 ; DOI: 10.1016/S0020-1693(00)86473-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Five-co-ordinate rhenium thiolato-complexes: the preparations and structures of [ReO(SPh) 4] −, [Re(SPh) 3(MeCN)(PPh 3)] and [Re(NPPh 3)(SPh) 4]

Dilworth, Jonathan R ; Neaves, Bryan D ; Hutchinson, John P ; Zubieta, Jon A

Inorganica Chimica Acta, 1982, Vol.65, pp.L223-L224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1693 ; E-ISSN: 1873-3255 ; DOI: 10.1016/S0020-1693(00)93554-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The preparation and structure of [Me 4N] [ReS(SCH 2CH 2S) 2], a monomeric Re(V) dithiolate-complex with a terminal sulphido-ligand

Blower, Philip J ; Dilworth, Jonathan R ; Hutchinson, John P ; Zubieta, Jon A

Inorganica Chimica Acta, 1982, Vol.65, pp.L225-L226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1693 ; E-ISSN: 1873-3255 ; DOI: 10.1016/S0020-1693(00)93555-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and x-ray structural characterization of Cu(I) and Cu(II) derivatives of a new symmetric tripodal ligand N(CH 2CH 2-py) 3, (py = 2-pyridyl)

Karlin, Kenneth D ; Hayes, Jon C ; Hutchinson, John P ; Hyde, Jeffrey R ; Zubieta, Jon

Inorganica Chimica Acta, 1982, Vol.64, pp.L219-L220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1693 ; E-ISSN: 1873-3255 ; DOI: 10.1016/S0020-1693(00)90334-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Model complexes for the active sites of reduced and oxidized sites of hemocyanin and tyrosinase. Structures of binuclear Cu(I) and Cu(II) complexes and characterization of a model copper monooxygenase reaction

Karlin, Kenneth D ; Hayes, Jon C ; Cruse, Richard W ; Gultneh, Yilma ; Hutchinson, John P ; Zubieta, Jon

Inorganica Chimica Acta, 1983, Vol.79, pp.98-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1693 ; E-ISSN: 1873-3255 ; DOI: 10.1016/S0020-1693(00)95130-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cu(I)—dioxygen reactivity: structural characterization of a bridged-binuclear Cu(II) complex formed by oxidation of a new binuclear Cu(I) compound

Karlin, Kenneth D ; Shi, Juen ; Hayes, Jon C ; Mckown, Jeffrey W ; Hutchinson, John P ; Zubieta, Jon

Inorganica Chimica Acta, 1984, Vol.91(1), pp.L3-L7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-1693 ; E-ISSN: 1873-3255 ; DOI: 10.1016/S0020-1693(00)84208-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zubieta, Jon
  2. Hutchinson, John P
  3. Hutchinson, J.P.
  4. Karlin, Kenneth D
  5. Dilworth, J.R.

theo chủ đề:

  1. Chemistry

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...