skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Spence, Des xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bad medicine: motherhood

Spence, Des

BMJ: British Medical Journal, 27 July 2013, Vol.347(7918), pp.35-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicine's Leveson

Spence, Des

BMJ: British Medical Journal, 10 March 2012, Vol.344(7847), pp.51-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thatcher's legacy

Spence, Des

BMJ: British Medical Journal, 20 April 2013, Vol.346(7904), pp.41-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unhappy pills

Spence, Des

BMJ: British Medical Journal, 18 August 2012, Vol.345(7870), pp.47-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

End the scandal of free medical education

Spence, Des

BMJ: British Medical Journal, 22 June 2013, Vol.346(7913), pp.43-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Five years after baby Peter

Spence, Des

BMJ: British Medical Journal, 26 May 2012, Vol.344(7858), pp.47-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FROM THE FRONTLINE: Ethics committees: an ethical dilemma

Spence, Des

BMJ: British Medical Journal, 24 September 2011, Vol.343(7824), pp.644-644 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women In Medicine

Gray, S. F. ; Fabre, Clarissa ; Browne, Kingsley R. ; Spence, Des

BMJ: British Medical Journal, 25 September 2004, Vol.329(7468), pp.742-743 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...