skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

电脱盐系统和方法
Electrodesalination system and method

Fu Rongqiang ; Ng Kee Hoe ; Gifford Joseph D ; Gu George Y ; Liang LI-Shiang ; Shaw Michael J

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrodesalination system and method

Fu Rongqiang ; Huang Sihe ; Gifford Joseph D ; Gu George Y ; Liang Lixiang ; Shaw Michael J

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

用于电化学电池中反应产物去除的原位输送系统
In-situ delivery systems for reaction product abatement in electrochemical cells

Liang LI-Shiang ; Griffis Joshua W ; Dukes Simon ; Gifford Joseph D ; Shaw Michael J ; Wilkins Frederick C

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gifford Joseph D
  2. Shaw Michael J
  3. Gu George Y
  4. Liang LI-Shiang
  5. Fu Rongqiang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...