skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Arabic xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Standard z39.50 For Search and Information Retrieval

Wessam Mahmoud Darwesh

Cybrarians Journal, 01 September 2004, Issue 2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-2215 ; E-ISSN: 1687-2215

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

z39.50 Standard : A Main Tool for Information Retrieval Through Library Portals

Ahmed Farag Ahmed

Cybrarians Journal, 01 December 2006, Issue 11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-2215 ; E-ISSN: 1687-2215

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient and effectiveness retrieval of information using some of the approximate string matching algorithms

Anhar Mohammed ; Suhiar Essa

مجلة التربية والعلم, 01 September 2008, Vol.21(3), pp.160-182

ISSN: 1812-125X ; E-ISSN: 2664-2530 ; DOI: 10.33899/edusj.2008.56037

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovation for Information: International Contributions to Librarianship. Festschrift in Honour of Dr. Ahmed H. Helal. Publication 16

Weiss, Joachim W., Ed; Essen Univ. (Germany). Library (Corporate Author)

ISSN: 0931-7503 ; ISBN: 3922602169 ; ISBN: 9783922602163

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...