skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Refugees xóa Tất cả các phiên bản Wiley Online Library xóa Tất cả các phiên bản Trước1988 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emigres as Bullets/Immigration as Penetration Perceptions of the Marielitos

Borneman, John

Journal of Popular Culture, December 1986, Vol.20(3), pp.73-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3840 ; E-ISSN: 1540-5931 ; DOI: 10.1111/j.0022-3840.1986.2003_73.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

One Century of foreign Immigration to the United States: 1880 ‐ 1979

Carlson, A. W.

International Migration, September 1985, Vol.23(3), pp.309-334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7985 ; E-ISSN: 1468-2435 ; DOI: 10.1111/j.1468-2435.1985.tb00322.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patterns of Australian and Canadian Immigration 1900–1983

Atchison, John

International Migration, January 1984, Vol.22(1), pp.4-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7985 ; E-ISSN: 1468-2435 ; DOI: 10.1111/j.1468-2435.1984.tb00640.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contemporary trends in international migration study

Salt, J

International migration (Geneva, Switzerland), September 1987, Vol.25(3), pp.241-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7985 ; PMID: 12159538 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International migration in a changing world

Appleyard, R T

International migration (Geneva, Switzerland), 1984, Vol.22(3), pp.169-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7985 ; PMID: 12159584 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The social organization of migration: an analysis of the uprooting and flight of Vietnamese refugees

Allen, R ; Hiller, H H

International migration (Geneva, Switzerland), December 1985, Vol.23(4), pp.439-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7985 ; PMID: 12314711 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Different forms, reasons and motivations for return migration of persons who voluntarily decide to return to their countries of origin

Kraus, R

International migration (Geneva, Switzerland), March 1986, Vol.24(1), pp.49-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7985 ; PMID: 12314945 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The law of migrants

Perruchoud, R

International migration (Geneva, Switzerland), December 1986, Vol.24(4), pp.699-716 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7985 ; PMID: 12341257 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measures to facilitate the reintegration of returning migrants into their countries of origin

Pekin, H

International migration (Geneva, Switzerland), March 1986, Vol.24(1), pp.163-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7985 ; PMID: 12314940 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants and Refugees: Their Similarities, Differences, and Needs

Bernard, William S.

International Migration, October 1976, Vol.14(4), pp.267-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7985 ; E-ISSN: 1468-2435 ; DOI: 10.1111/j.1468-2435.1976.tb00947.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indochinese Resettlement in the United States

Desbarats, Jacqueline

Annals of the Association of American Geographers, 01 December 1985, Vol.75(4), pp.522-538 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: 10.1111/j.1467-8306.1985.tb00091.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Through A Glass Darkly: Cause and Effect in Refugee Resettlement Policies

Fass, Simon

Journal of Policy Analysis and Management (pre-1986), Summer 1985, Vol.4(4), p.554 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02768739 ; E-ISSN: 15206688

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Through A Glass Darkly: Cause and Effect in Refugee Resettlement Policies

Fass, Simon

Journal of Policy Analysis and Management (pre-1986), Fall 1985, Vol.5(1), p.119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02768739 ; E-ISSN: 15206688

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEPRESSION AND ACADEMIC ACHIEVEMENT AMONG INDOCHINESE REFUGEE UNACCOMPANIED MINORS IN ETHNIC AND NONETHNIC PLACEMENTS

Porte, Zelda ; Torney-Purta, Judith

American Journal of Orthopsychiatry, 1987, Vol.57(4), pp.536-547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9432 ; E-ISSN: 1939-0025 ; DOI: 10.1111/j.1939-0025.1987.tb03569.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

BOOK REVIEWS

Professional Geographer, February 1987, Vol.39(1), pp.94-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-0124 ; E-ISSN: 1467-9272 ; DOI: 10.1111/j.0033-0124.1987.00094.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (14)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fass, Simon
 2. Fass, Simon M.
 3. Simon M. Fass
 4. Atchison, John
 5. Perruchoud, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...