skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Biology xóa Tất cả các phiên bản Portuguese xóa Tất cả các phiên bản Biodiversity xóa Tất cả các phiên bản SciELO Costa Rica xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seed rain dynamics following disturbance exclusion in a secondary tropical dry forest in Morelos, Mexico.(Report)

Ceccon, Eliane ; Hernandez, Patricia

Revista de Biologia Tropical, March-June, 2009, Vol.57(1-2), p.257(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education as a tool for addressing the extinction crisis: moving students from understanding to action.(Report)

Moyer - Horner, Lucas ; Kirby, Rebecca ; Vaughan, Christopher

Revista de Biologia Tropical, Dec, 2010, Vol.58(4), p.1115(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diversidad de comunidades de hormigas (Hymenoptera: Formicidae) y sus conexiones con otros artropodos en tres bosques templados del centro de Mexico.(texto en ingles)

Guzman-Mendoza, Rafael ; Castano-Meneses, Gabriela ; Nunez-Palenius, Hector Gordon

Revista de Biologia Tropical, 2016, Vol.64(2), p.571(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Free-living marine polychaetes (Annelida) inhabiting hard-bottom substrates in Trinidad and Tobago, West Indies.(Report)

Gobin, Judith F.

Revista de Biologia Tropical, March, 2010, Vol.58(1), p.147(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Guzmán-Mendoza, Rafael
  2. Moyer-Horner, L
  3. Kirby, Rebecca
  4. Hernandez, Patricia
  5. Hernández, Patricia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...