skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Krause, Walter K.H. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cutaneous Manifestations of Endocrine Diseases
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cutaneous Manifestations of Endocrine Diseases

Krause, Walter K.H.

978-3-540-88366-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30275

Truy cập trực tuyến

2
Drugs Compromising Male Sexual Health
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drugs Compromising Male Sexual Health

Krause, Walter K.H.

9783540698593; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31807

Truy cập trực tuyến

3
Immune Infertility: Impact of Immune Reactions on Human Fertility
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immune Infertility: Impact of Immune Reactions on Human Fertility

Krause, Walter K. H. ;Naz, Rajesh K.;; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

ISBN: 9783319407869 ; ISBN: 3319407864 ; E-ISBN: 9783319407883 ; E-ISBN: 3319407880 ; DOI: 10.1007/978-3-319-40788-3

Toàn văn sẵn có

4
Immune Infertility: Impact of Immune Reactions on Human Fertility
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immune Infertility: Impact of Immune Reactions on Human Fertility

Krause, Walter K. H ; Naz, Rajesh K;; Krause, Walter K.H. ; Naz, Rajesh K.

ISBN: 978-3-319-40786-9 ; E-ISBN: 978-3-319-40788-3 ; DOI: 10.1007/978-3-319-40788-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Biologic Substrates Containing ASA
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biologic Substrates Containing ASA

Krause, Walter K. H; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_9

Toàn văn sẵn có

6
Site and Risk Factors of Antisperm Antibodies Production in the Male Population
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Site and Risk Factors of Antisperm Antibodies Production in the Male Population

Marconi, Marcelo; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_8

Toàn văn sẵn có

7
Sperm-Specific T Lymphocytes
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sperm-Specific T Lymphocytes

Krause, Walter K. H ; Hertl, Michael; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_7

Toàn văn sẵn có

8
Immune Chemistry of ASA
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immune Chemistry of ASA

Kurpisz, Maciej; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_6

Toàn văn sẵn có

9
The Immune Privilege of the Testis
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Immune Privilege of the Testis

Fijak, Monika; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_5

Toàn văn sẵn có

10
Sperm Functions Influenced by Immune Reactions
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sperm Functions Influenced by Immune Reactions

Krause, Walter K. H; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_4

Toàn văn sẵn có

11
Sperm Surface Proteomics
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sperm Surface Proteomics

Gadella, B M; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_3

Toàn văn sẵn có

12
Methods of Analysis of Sperm Antigens Related to Fertility
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods of Analysis of Sperm Antigens Related to Fertility

Shetty, Jagathpala; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_2

Toàn văn sẵn có

13
Proteomics of Human Spermatozoa
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteomics of Human Spermatozoa

Aitken, R John; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_1

Toàn văn sẵn có

14
Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immune Infertility: The Impact of Immune Reactions on Human Infertility

Krause, Walter K. H. ;Naz, Rajesh K.;; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
ASA in the Female
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASA in the Female

Clarke, Gary N; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_10

Toàn văn sẵn có

16
Sperm-Immobilizing Antibody and Its Target Antigen (CD52)
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sperm-Immobilizing Antibody and Its Target Antigen (CD52)

Hasegawa, Akiko; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_11

Toàn văn sẵn có

17
Male Autoimmune Infertility
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Male Autoimmune Infertility

Francavilla, Felice; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_12

Toàn văn sẵn có

18
Tests for Sperm Antibodies
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tests for Sperm Antibodies

Agarwal, A; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_13

Toàn văn sẵn có

19
Impact on Fertility Outcome
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact on Fertility Outcome

Ulcova-Gallova, Z; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_14

Toàn văn sẵn có

20
Sperm Antibodies and Assisted Reproduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sperm Antibodies and Assisted Reproduction

Check, Jerome H; Krause, Walter K.H (Editor) ; Naz, Rajesh K (Editor)

ISBN: 9783642013782 ; ISBN: 3642013783 ; E-ISBN: 9783642013799 ; E-ISBN: 3642013791 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01379-9_15

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (23)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Krause, Walter K.H.
  2. Naz, Rajesh K.
  3. Krause, Walter K. H.
  4. Naz, R.K.
  5. Krause, Walter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...