skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Greek xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΛΦΑ V ΙΝΤΕΓΚΡΙΝΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ

Coleman Paul J ; Duggan Mark E ; Halczenko Wasyl ; Hartman George D ; Hutchinson John H ; Meissner Roberts ; Patane Michael A ; Perkins James J ; Wang Jiabing ; Breslin Michael J

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 5-ΛΙΠΟΞΥΓΕΝΑΣΗΣ (FLAP)

Hutchinson John H ; Prasit Petpiboon Peppi ; Moran Mark ; Evans Jillian F ; Stearns Brian Andrew ; Roppe Jeffrey Roger ; LI Yiwei ; Zunic Jasmine Eleanor ; Arruda Jeannie M ; Stock Nicholas Simon ; Haddach Mustapha

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hutchinson John H
  2. LI Yiwei
  3. Meissner Roberts
  4. Roppe Jeffrey Roger
  5. Halczenko Wasyl

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...