skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 61  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sciences xóa Tất cả các phiên bản Mechanical Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PORTABLE COOLING UNIT

Moran Thomas Andrew

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

UNITÉ DE REFROIDISSEMENT PORTABLE
PORTABLE COOLING UNIT

Moran, Thomas, Andrew

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galley system of an aircraft

Moran, Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONVERTIBLE CHILLED STOWAGE COMPARTMENT IN AN AIRCRAFT

Moran Thomas Joseph ; Lutz David Andrew

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

KONDENSATABFÜHRUNGSSYSTEM EINES FLUGZEUGKÜHLSYSTEMS
SYSTÈME D'ÉLIMINATION DE CONDENSAT D'UN SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT D'AVION
CONDENSATE REMOVAL SYSTEM OF AN AIRCRAFT COOLING SYSTEM

Moran, Thomas Joseph ; Lutz, David Andrew

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System und Verfahren zur Kühlung von Bordküchenabteilen
Système et procédé de réfrigération de compartiments d'office
System and method for refrigerating galley compartments

Moran, Thomas J ; Rumill, David M

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMES ET PROCEDES POUR COMPARTIMENTS DE REFRIGERATION D'OFFICE
SYSTEMS AND METHODS FOR REFRIGERATION GALLEY COMPARTMENTS

Moran, Thomas J ; Rumill, David M

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPARTIMENT DE RANGEMENT REFROIDI CONVERTIBLE DANS UN AERONEF
CONVERTIBLE CHILLED STOWAGE COMPARTMENT IN AN AIRCRAFT

Moran, Thomas Joseph ; Lutz, Andrew David

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

用于制冷厨房隔间的系统和方法
SYSTEMS AND METHODS FOR REFRIGERATION GALLEY COMPARTMENTS

Rumill David M ; Moran Thomas J

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMS AND METHODS FOR REFRIGERATING GALLEY COMPARTMENTS

Moran Thomas J ; Rumill David M

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System und Verfahren zur Kühlung von Bordküchenabteilen
Système et procédé de réfrigération de compartiments d'office
System and method for refrigerating galley compartments

Moran, Thomas J ; Rumill, David M

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

UMWANDELBARES GEKÜHLTES STAUFACH IN EINEM FLUGZEUG
COMPARTIMENT DE RANGEMENT RÉFRIGÉRÉ CONVERTIBLE DANS UN AÉRONEF
CONVERTIBLE CHILLED STOWAGE COMPARTMENT IN AN AIRCRAFT

Moran, Thomas Joseph ; Lutz, David Andrew

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONDENSATE REMOVAL SYSTEM OF AN AIRCRAFT COOLING SYSTEM

Moran Thomas Joseph ; Lutz David Andrew

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMES ET PROCEDES POUR REFRIGERER DES COMPARTIMENTS D'OFFICE
SYSTEMS AND METHODS FOR REFRIGERATING GALLEY COMPARTMENTS

Moran, Thomas J ; Rumill, David M

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEME D'ELIMINATION DE CONDENSAT D'UN SYSTEME DE REFROIDISSEMENT D'AERONEF
CONDENSATE REMOVAL SYSTEM OF AN AIRCRAFT COOLING SYSTEM

Moran, Thomas Joseph ; Lutz, David Andrew

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOLARZELLENMODUL UND DACHSTRUKTUR
MODULE DE CELLULES SOLAIRES ET STRUCTURE DE TOIT
SOLAR CELL MODULE AND ROOF STRUCTURE

Friedrich Stefan ; Minami Yuta ; Moran Thomas J ; Tanikawa Fumihiro

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN UND VORRICHTUNG FÜR FREIFORM-BELEUCHTUNGSANORDNUNGEN

Willett, Candice M ; Kim, Young Sun ; Moran, Thomas D

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOLARZELLENMODUL UND DACHSTRUKTUR
MODULE DE CELLULES SOLAIRES ET STRUCTURE DE TOIT
SOLAR CELL MODULE AND ROOF STRUCTURE

Friedrich Stefan ; Minami Yuta ; Moran Thomas J ; Tanikawa Fumihiro

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

用于自由形态照明组件的方法和设备
METHODS AND APPARATUS FOR FREE-FORM ILLUMINATION ASSEMBLIES

Willett, Candice M ; Kim, Young Sun ; Moran, Thomas D

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHODS AND APPARATUS FOR FREE-FORM ILLUMINATION ASSEMBLIES

Willett Candice M ; Kim Young Sun ; Moran Thomas D

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 61  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1979  (9)
 2. 1979đến1982  (9)
 3. 1983đến1987  (6)
 4. 1988đến2008  (6)
 5. Sau 2008  (31)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (54)
 2. French  (17)
 3. German  (13)
 4. Chinese  (3)
 5. Spanish  (1)
 6. Japanese  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Moran; Thomas M
 2. Moran Thomas J
 3. Moran, Thomas Joseph
 4. Moran, Thomas J
 5. Rumill, David M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...