skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản History & Archaeology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From European to Eurasian energy security: Russia needs and energy Perestroika

Baev, Pavel K

Journal of Eurasian Studies, July 2012, Vol.3(2), pp.177-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1879-3665 ; E-ISSN: 1879-3673 ; DOI: 10.1016/j.euras.2012.03.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can Russia keep its special ties with Vietnam while moving closer and closer to China?

Tønnesson, Stein ; Baev, Pavel

International Area Studies Review, 2015, Vol.18(3), pp.312-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2233-8659 ; ISSN: 2049-1123 ; ISSN: 2233-8659 ; ISSN: 2049-1123

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From West to South to North: Russia Engages and Challenges its Neighbours

Baev, Pavel K

International Journal, June 2008, Vol.63(2), pp.291-305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7020 ; E-ISSN: 2052-465X ; DOI: 10.1177/002070200806300205

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contre-terrorisme et islamisation du Caucase du Nord

Baev, Pavel K ; Milkop, Ashley

Politique étrangère, 16 January 2008, Issue 5, pp.167-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992

Toàn văn sẵn có

5
Reformatting the EU–Russia Pseudo-Partnership: What a Difference a Crisis Makes
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reformatting the EU–Russia Pseudo-Partnership: What a Difference a Crisis Makes

Baev, Pavel K; Aggarwal, Vinod K (Editor) ; Govella, Kristi (Editor)

Responding to a Resurgent Russia: Russian Policy and Responses from the European Union and the United States, pp.85-100

ISBN: 9781441966667 ; ISBN: 1441966668 ; E-ISBN: 9781441966674 ; E-ISBN: 1441966676 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-6667-4_6

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contre-terrorisme et islamisation du Caucase du Nord

Baev, Pavel K ; Milkop, Ashley

Politique étrangère, 2007, Vol.Hors série(5), pp.167-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992 ; ISBN: 2200924157 ; DOI: 10.3917/pe.hs01.0167

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contre-terrorisme et islamisation du Caucase du Nord

Baev, Pavel K ; Milkop, Ashley

Politique étrangère, 01 January 2006, Vol.Printemps(1), pp.79-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contre-terrorisme et islamisation du Caucase du Nord

Baev, Pavel K ; Milkop, Ashley

Politique étrangère, 2006, Vol.Printemps(1), pp.79-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-342X ; E-ISSN: 1958-8992 ; ISBN: 2200921187 ; ISBN: 9782200921187

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Chechnya and the Russian Military: A War Too Far?
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chechnya and the Russian Military: A War Too Far?

Baev, Pavel

Chechnya

E-ISBN: 9781843313618 ; E-ISBN: 1843313618 ; DOI: 10.7135/UPO/9781843313618.008

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bear hug for the Baltic. (Russia and Baltic States)

Baev, Pavel K.

The World Today, March, 1998, Vol.54(3), p.78(2)

ISSN: 0043-9134

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Guns of August 2008: Russia's War in Georgia.(Book review)

Baev, Pavel K.

Slavic Review, Winter, 2010, Vol.69(4), p.1043-1044 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6779

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statehood and Security: Georgia after the Rose Revolution.(Book review)

Baev, Pavel K.

Slavic Review, Summer, 2007, Vol.66(2), p.341(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6779

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rise and Fall of the Brezhnev Doctarine in Soviet Foreign Policy.(Book Review)

Baev, Pavel

Slavic Review, Spring, 2004, Vol.63(1), p.199-200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6779

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Federal Practice: Exploring Alternatives for Georgia and Abkhazia

Baev, Pavel

Slavic Review, Fall, 2001, Vol.60(3), p.643(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6779

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chechnya: Tombstone of Russian Power.(Review)

Baev, Pavel

Slavic Review, Fall, 1999, Vol.58(3), p.707(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-6779

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

List of Political Geography Reviewers 2005

Political Geography, 2006, Vol.25(1), pp.iii-v [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; E-ISSN: 1873-5096 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2006.01.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RUSSIAN POLICY IN CENTRAL ASIA: SUPPORTING, BALANCING, COERCING, OR IMPOSING?*

Freire, Maria

Asian Perspective, 2009, Vol.33(2), pp.125-II [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02589184 ; E-ISSN: 22882871

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (14)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (2)
 2. 2001đến2004  (2)
 3. 2005đến2006  (4)
 4. 2007đến2009  (5)
 5. Sau 2009  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (14)
 2. French  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Baev, Pavel K.
 2. Baev, Pavel
 3. Pavel K. Baev
 4. Baev, PK
 5. Milkop, Ashley

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...