skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Bekhtereva, E.S. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An analysis of a superweak absorption spectrum of the SO 2 molecule using the variational procedure

Bekhtereva, E. ; Ulenikov, O.

Russian Physics Journal, 2010, Vol.53(7), pp.687-691 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1064-8887 ; E-ISSN: 1573-9228 ; DOI: 10.1007/s11182-010-9471-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First high resolution analysis of the ν1+ν2 and ν2+ν3 bands of S18O2

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Gromova, O.V ; Zamotaeva, V.A ; Kuznetsov, S.I ; Sydow, C ; Maul, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, August 2016, Vol.179, pp.187-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2016.03.038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of highly excited ro-vibrational states of S18O2 from “hot” transitions: The bands ν1+ν2+ν3−ν2, 2ν1+ν2−ν2, and 2ν2+ν3−ν2

Ulenikov, O.N ; Gromova, O.V ; Bekhtereva, E.S ; Morzhikova, Yu.B ; Maul, C ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, July 2017, Vol.196, pp.159-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2017.04.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First high resolution analysis of the 2ν1, 2ν3, and ν1 + ν3 bands of S18O2

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Gromova, O.V ; Zamotaeva, V.A ; Sklyarova, E.A ; Sydow, C ; Maul, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, December 2016, Vol.185, pp.12-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2016.08.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of the High-Resolution Spectrum of the 2ν 3 Band of the 32 S 18 O 2 Molecule

Zamotaeva, V. ; Aslapovskaya, Yu. ; Vasil’ev, K. ; Fedotov, L. ; Bekhtereva, E. ; Ziatkova, A.

Russian Physics Journal, 2017, Vol.60(1), pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1064-8887 ; E-ISSN: 1573-9228 ; DOI: 10.1007/s11182-017-1037-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution FTIR study of 34S16O2: The bands 2ν1, ν1+ν3, ν1+ν2+ν3−ν2 and ν1+ν2+ν3

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Gromova, O.V ; Buttersack, T ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, January 2016, Vol.169, pp.49-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2015.09.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution FTIR spectroscopy of sulfur dioxide in the 1550–1950cm−1 region: First analysis of the ν1+ν2/ν2+ν3 bands of 32S16O18O and experimental line intensities of ro-vibrational transitions in the ν1+ν2/ν2+ν3 bands of 32S16O2, 34S16O2, 32S18O2 and 32S16O18O

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Gromova, O.V ; Horneman, V.-M ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, December 2017, Vol.203, pp.377-391 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2017.02.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution FTIR study of 34S16O2: Re-analysis of the bands ν1+ν2, ν2+ν3, and first analysis of the hot band 2ν2+ν3-ν2

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Gromova, O.V ; Buttersack, T ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Molecular Spectroscopy, January 2016, Vol.319, pp.17-25 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2852 ; E-ISSN: 1096-083X ; DOI: 10.1016/j.jms.2015.11.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution analysis of the (111) vibrational state of SO2

Ulenikov, O.N ; Gromova, O.V ; Bekhtereva, E.S ; Belova, A.S ; Bauerecker, S ; Maul, C ; Sydow, C ; Horneman, V.-M

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, September 2014, Vol.144, pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2014.03.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution analysis of 32S18O2 spectra: The ν1 and ν3 interacting bands

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Krivchikova, Yu.V ; Morzhikova, Yu.B ; Buttersack, T ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, November 2015, Vol.166, pp.13-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2015.07.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution FTIR study of 34S16O2: The bands 2ν3, 2ν1+ν2 and 2ν1+ν2-ν2

Ulenikov, O.N ; Gromova, O.V ; Bekhtereva, E.S ; Krivchikova, Yu.V ; Sklyarova, E.A ; Buttersack, T ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Molecular Spectroscopy, December 2015, Vol.318, pp.26-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2852 ; E-ISSN: 1096-083X ; DOI: 10.1016/j.jms.2015.09.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First high resolution analysis of the 3ν1 band of 34S16O2

Ulenikov, O.N ; Gromova, O.V ; Bekhtereva, E.S ; Fomchenko, A.L ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Molecular Spectroscopy, January 2016, Vol.319, pp.50-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2852 ; E-ISSN: 1096-083X ; DOI: 10.1016/j.jms.2015.11.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extended analysis of the high resolution FTIR spectrum of 32S16O2 in the region of the ν2 band: Line positions, strengths, and pressure broadening widths

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Gromova, O.V ; Quack, M ; Mellau, G.Ch ; Sydow, C ; Bauerecker, S

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, May 2018, Vol.210, pp.141-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2018.02.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-analysis of the (100), (001), and (020) rotational structure of SO2 on the basis of high resolution FTIR spectra

Ulenikov, O.N ; Onopenko, G.A ; Gromova, O.V ; Bekhtereva, E.S ; Horneman, V.-M

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, November 2013, Vol.130, pp.220-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4073 ; E-ISSN: 1879-1352 ; DOI: 10.1016/j.jqsrt.2013.04.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High resolution study of the 3 ν 1 band of SO 2

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Horneman, V.-M ; Alanko, S ; Gromova, O.V

Journal of Molecular Spectroscopy, 2009, Vol.255(2), pp.111-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2852 ; E-ISSN: 1096-083X ; DOI: 10.1016/j.jms.2009.03.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the high resolution spectroscopy and intramolecular potential function of SO 2

Ulenikov, O.N ; Bekhtereva, E.S ; Alanko, S ; Horneman, V.-M ; Gromova, O.V ; Leroy, C

Journal of Molecular Spectroscopy, 2009, Vol.257(2), pp.137-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2852 ; E-ISSN: 1096-083X ; DOI: 10.1016/j.jms.2009.07.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (2)
 2. 2010đến2012  (1)
 3. 2013đến2013  (1)
 4. 2014đến2015  (3)
 5. Sau 2015  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bekhtereva, E.S
 2. Bekhtereva, Es
 3. Ulenikov, On
 4. Ulenikov, O.N
 5. Gromova, O.V

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...