skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 6.317  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Korean xóa Tất cả các phiên bản Sau 2011 xóa Tất cả các phiên bản Electric Communication Technique xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

복수 단말기와 서버를 이용한 내비게이션 목적지 설정 방법
NAVIGATION DESTINATION SETTING METHOD USING MULTIPLE DEVICES AND CENTER

Lee, Jeong Han ; Cho, Kang Lae

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOBILE DEVICE OF ESTIMATING A LOCATION USING A PARTICLE FILTER GENERATED BASED ON A 3D MAGNETIC FIELD MAP AND METHOD THEREOF

Yoon, Ji Hyun ; Kim, Seong Eun ; Kim, Yong ; Kim, Eung Sun ; Ahn, Hyun GI

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

이동 단말기 및 그의 제어방법
MOBILE TERMINAL AND CONTROL METHOD FOR THE MOBILE TERMINAL

Chung, Soo Yon ; Myung, Eu Gene ; Lee, Seul Ah ; Lee, Ju Hyun

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A precise mountain trail navigation system for a mobile phone

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

카드뷰를 이용하여 실내 위치 정보를 제공하는 서비스 시스템 및 방법
SERVICE SYSTEM AND METHOD FOR PROVDING INDOOR POSITION INFORMATION USING KARD VIEW

Shin, Ji Eun ; Lee, Seung Jun ; Kwon, Hyo Jin

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

이동경로를 제공하는 진동밴드
Vibration band for providing moving-course

Park, Jin Woong ; Kim, Myung Hwan ; NAM, Jin Woo

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

차량항법장치의 블루투스모듈
Bluetooth Module of Navigation Device

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

단방향 무선신호를 송출하는 적응형 차량항법장치
Adaptive Car Navigation for Broadcasting One-Way Radio Signal

Kim, Jae Hyung ; Kwon, Bong KI

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MESSAGE EXCHANGING METHOD IN NAVIGATION SYSTEM USING VISIBLE LIGHT COMMUNICATION

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR ACCOUNTING FOR USER EXPERIENCE IN PEDESTRIAN NAVIGATION ROUTING

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

수준측량 어플을 탑재한 스마트폰
smartphone Equipped with leveling app

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

입체적 실내경로 제공 장치, 시스템 및 그 방법
3-DIMENSIONAL INDOOR ROUTE PROVIDING APPARATUS, SYSTEM AND THE METHOD

Yoo, Jae Jun ; Lee, So Yeon ; Park, Sang Joon ; Park, Jong Hyun

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

사용자 서비스 제공 방법 및 장치
USER SERVICE PROVIDING METHOD AND APPARATUS THEREOF

Kim, Sung Il ; Park, Jung Man

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile terminal and method for displaying object using distance sensing

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MULTI-MEDIA SYSTEM BY USING BLUETOOTH COMMUNICATION AND CONTROL METHOD THEREOF

Hwang, KI Ha

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

사용자 간 위치 정보를 공유하기 위한 휴대용 단말기 및 방법
Portable terminal and method for sharing location information between users

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARATUS AND METHOD FOR PROCESSING A COMMUNICATION SERVICE

Lim, Yeun Wook

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD AND APPARATUS FOR REDUCING INSTRUCTIONS IN AN INDOOR NAVIGATION ENVIRONMENT

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 6.317  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cho, Chae Hwan
  2. Kang, Suk Yon
  3. Das Saumitra Mohan
  4. Edge Stephen William
  5. Aldana Carlos Horacio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...