skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Book Chapters xóa Tất cả các phiên bản Pijaudier-Cabot, Gilles xóa Tất cả các phiên bản Computer Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Ageing and durability of concrete structures
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ageing and durability of concrete structures

Pijaudier-Cabot, Gilles ; Haidar, Khalil ; Loukili, Ahmed ; Omar, Mirvat

Degradations and Instabilities in Geomaterials International Centre for Mechanical Sciences, Degradations and Instabilities in Geomaterials, pp.255-286

ISBN: 9783211219362 ; ISBN: 3211219366 ; DOI: 10.1007/978-3-7091-2768-1_9

Toàn văn sẵn có

2
Continuum damage modelling in geomechanics
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuum damage modelling in geomechanics

Pijaudier-Cabot, Gilles ; Jason, Ludovic ; Huerta, Antonio ; Dubé, Jean-François

Degradations and Instabilities in Geomaterials International Centre for Mechanical Sciences book series (CISM), Degradations and Instabilities in Geomaterials, pp.77-105

ISBN: 9783211219362 ; ISBN: 3211219366 ; DOI: 10.1007/978-3-7091-2768-1_3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pijaudier-Cabot, Gilles
  2. Jason, Ludovic
  3. Haidar, Khalil
  4. Dubé, Jean-François
  5. Loukili, Ahmed

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...