skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản J - Political science. xóa Tất cả các phiên bản Walter De Gruyter Books xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Who fights for reputation the psychology of leaders in international conflict
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who fights for reputation the psychology of leaders in international conflict

Yarhi-Milo, Keren

E-ISBN 9780691180342 ; E-ISBN 9780691181288 ; E-ISBN 9781400889983

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Presidential leadership and the creation of the American era
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presidential leadership and the creation of the American era

Nye, Joseph S., Jr

E-ISBN 9780691158365

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nye, Joseph S., Jr.
  2. Nye, Joseph S.
  3. Yarhi-Milo, Keren
  4. Nye, J.S.
  5. Yarhi - Milo, Keren

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...