skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Mathematics xóa Tất cả các phiên bản MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tất cả các phiên bản Biology xóa Tất cả các phiên bản Berret, Bastien xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence for composite cost functions in arm movement planning: an inverse optimal control approach

Berret, Bastien ; Chiovetto, Enrico ; Nori, Francesco ; Pozzo, Thierry

PLoS Computational Biology, October 2011, Vol.7(10), p.e1002183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1002183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Inactivation Principle: Mathematical Solutions Minimizing the Absolute Work and Biological Implications for the Planning of Arm Movements

Berret, Bastien ; Darlot, Christian ; Jean, Frédéric ; Pozzo, Thierry ; Papaxanthis, Charalambos ; Gauthier, Jean Paul; Friston, Karl J. (editor)

PLoS Computational Biology, 2008, Vol.4(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1000194 ; PMCID: 2561290 ; PMID: 18949023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pozzo, T.
 2. Thierry Pozzo
 3. Bastien Berret
 4. Pozzo, Thierry
 5. Berret, Bastien

theo chủ đề:

 1. Arm
 2. Mathematics
 3. Male
 4. Movement
 5. Adult

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...