skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản 2008đến2012 xóa Tất cả các phiên bản KSII Transactions on Internet and Information Systems xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Practical Unacknowledged Unicast Transmission in IEEE 802.11 Networks

Hyun Yang ; Jin Seok Yun ; Jun Seok Oh ; Chang Yun Park

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), March 2011, Vol.5(3), pp.523-541 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Provisioning QoS for WiFi-enabled Portable Devices in Home Networks

Eun-Chan Park ; Nojun Kwak ; Suk Kyu Lee ; Jong-Kook Kim ; Hwangnam Kim

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), April 2011, Vol.5(4), pp.720-740 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unified Model for Performance Analysis of IEEE 802.11 Ad Hoc Networks in Unsaturated Conditions

Changchun Xu ; Jingdong Gao ; Yanyi Xu ; Jianhua He

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), February 2012, Vol.6(2), pp.683-701 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobility-Aware Interference Avoidance Scheme for Vehicular WLANs

Laihyuk Park ; Woongsoo Na ; Gunwoo Lee ; Chang Ha Lee ; Chang Yun Park ; Yong Soo Cho ; Sungrae Cho

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), December 2011, Vol.5(12), pp.2272-2293 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Energy Efficient Multichannel MAC Protocol for QoS Provisioning in MANETs

S. M. Kamruzzaman ; Md. Abdul Hamid

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), April 2011, Vol.5(4), pp.684-702 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Energy Efficient Clear Channel Assessment for Wireless Network

Soo Young Shin ; Iyappan Ramachandran ; Sumit Roy

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), August 2011, Vol.5(8), pp.1404-1422 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Generalized Markov Chain Model for IEEE 802.11 Distributed Coordination Function

Ping Zhong ; Jianghong Shi ; Yuxiang Zhuang ; Huihuang Chen ; Xuemin Hong

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), February 2012, Vol.6(2), pp.664-682 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unsaturated Throughput Analysis of IEEE 802.11 DCF under Imperfect Channel Sensing

Soo Young Shin

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), April 2012, Vol.6(4), pp.989-1005 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Reactive Cross Collision Exclusionary Backoff Algorithm in IEEE 802.11 Network

Subodh Pudasaini ; Yusun Chang ; Seokjoo Shin

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), December 2010, Vol.4(6), pp.1098-1115 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive Binary Negative-Exponential Backoff Algorithm Based on Contention Window Optimization in IEEE 802.11 WLAN

Bum-Gon Choi ; Ju Yong Lee ; Min Young Chung

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), October 2010, Vol.4(5), pp.896-909 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling and Simulation Framework for Assessing Interference in Multi-Hop Wireless Ad Hoc Networks

Shinuk Woo ; Jinpyo Hong ; Hwangnam Kim

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), February 2009, Vol.3(1), pp.26-51 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 박창윤
  2. Park, C.Y.
  3. Shin, Soo Young
  4. Kim, Hwangnam
  5. Park, Chang Yun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...