skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The disappearance of telecommunications

Saracco R.; Harrow Jeffrey R.; Weihmayer Robert

New York : IEEE Press, c2000. - (384 SAR 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Gene inactivation and its implications for annotation in the era of personal genomics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene inactivation and its implications for annotation in the era of personal genomics

Balasubramanian, S. ; Habegger, L. ; Frankish, A. ; Macarthur, D. G. ; Harte, R. ; Tyler-Smith, C. ; Harrow, J. ; Gerstein, M.

Genes & Development, 01/01/2011, Vol.25(1), pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0890-9369 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1101/gad.1968411

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phase I/II trial of X-396, a novel anaplastic lymphoma kinase (ALK) inhibitor, in patients with ALK+ non-small cell lung cancer (NSCLC)

Reckamp, L., Karen ; Infante, R., Jeffrey ; Blumenschein, R., George ; Wakelee, A., Heather ; Carter, P., Corey ; Gockerman, J., Jon ; Lovly, J., Christine ; Dukart, J., Gary ; Harrow, J., Kimberly ; Liang, J., Chris ; Gibbons, J., James ; Horn, J., Leora

Journal of Thoracic Oncology, 2016, Vol.11(2 Suppl), pp.S36-S37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1556-0864 ; DOI: 10.1016/j.jtho.2015.12.062

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The GENCODE v7 catalog of human long noncoding RNAs: Analysis of their gene structure, evolution, and expression
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The GENCODE v7 catalog of human long noncoding RNAs: Analysis of their gene structure, evolution, and expression

Derrien, T. ; Johnson, R. ; Bussotti, G. ; Tanzer, A. ; Djebali, S. ; Tilgner, H. ; Guernec, G. ; Martin, D. ; Merkel, A. ; Knowles, D. G. ; Lagarde, J. ; Veeravalli, L. ; Ruan, X. ; Ruan, Y. ; Lassmann, T. ; Carninci, P. ; Brown, J. B. ; Lipovich, L. ; Gonzalez, J. M. ; Thomas, M. ; Davis, C. A. ; Shiekhattar, R. ; Gingeras, T. R. ; Hubbard, T. J. ; Notredame, C. ; Harrow, J. ; Guigo, R.

Genome Research, 09/01/2012, Vol.22(9), pp.1775-1789 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-9051 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1101/gr.132159.111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ensembl 2014

Flicek, P ; Amode, Mr ; Barrell, D ; Beal, K ; Billis, K ; Brent, S ; Carvalho - Silva, D ; Clapham, P ; Coates, G ; Fitzgerald, S ; Gil, L ; Girón, Cg ; Gordon, L ; Hourlier, T ; Hunt, S ; Johnson, N ; Juettemann, T ; Kähäri, Ak ; Keenan, S ; Kulesha, E ; Martin, Fj ; Maurel, T ; Mclaren, Wm ; Murphy, Dn ; Nag, R ; Overduin, B ; Pignatelli, M ; Pritchard, B ; Pritchard, E ; Riat, Hs ; Ruffier, M ; Sheppard, D ; Taylor, K ; Thormann, A ; Trevanion, Sj ; Vullo, A ; Wilder, Sp ; Wilson, M ; Zadissa, A ; Aken, Bl ; Birney, E ; Cunningham, F ; Harrow, J ; Herrero, J ; Hubbard, Tjp ; Kinsella, R ; Muffato, M ; Parker, A ; Spudich, G ; Yates, A ; Zerbino, Dr ; Searle, Smj

Nucleic Acids Research , 42 (D1) D749-D755. (2014)

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calcium binding and ATPase activities of heart sarcolemma

Dhalla, N S ; Anand, M B ; Harrow, J A

Journal of biochemistry, June 1976, Vol.79(6), pp.1345-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-924X ; PMID: 134031 Version:1

Toàn văn sẵn có

7
The consensus coding sequence (CCDS) project: Identifying a common protein-coding gene set for the human and mouse genomes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The consensus coding sequence (CCDS) project: Identifying a common protein-coding gene set for the human and mouse genomes

Pruitt, K. D. ; Harrow, J. ; Harte, R. A. ; Wallin, C. ; Diekhans, M. ; Maglott, D. R. ; Searle, S. ; Farrell, C. M. ; Loveland, J. E. ; Ruef, B. J. ; Hart, E. ; Suner, M.-M. ; Landrum, M. J. ; Aken, B. ; Ayling, S. ; Baertsch, R. ; Fernandez-Banet, J. ; Cherry, J. L. ; Curwen, V. ; Dicuccio, M. ; Kellis, M. ; Lee, J. ; Lin, M. F. ; Schuster, M. ; Shkeda, A. ; Amid, C. ; Brown, G. ; Dukhanina, O. ; Frankish, A. ; Hart, J. ; Maidak, B. L. ; Mudge, J. ; Murphy, M. R. ; Murphy, T. ; Rajan, J. ; Rajput, B. ; Riddick, L. D. ; Snow, C. ; Steward, C. ; Webb, D. ; Weber, J. A. ; Wilming, L. ; Wu, W. ; Birney, E. ; Haussler, D. ; Hubbard, T. ; Ostell, J. ; Durbin, R. ; Lipman, D.

Genome Research, 07/01/2009, Vol.19(7), pp.1316-1323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-9051 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1101/gr.080531.108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (1)
 2. 2000đến2008  (1)
 3. 2009đến2010  (1)
 4. 2011đến2012  (2)
 5. Sau 2012  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (6)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Harrow, J
 2. Harrow, Jennifer
 3. Frankish, Adam
 4. Bussotti, Giovanni
 5. Djebali, Sarah

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...