skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 46.853  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Sainte-Chapelle, Paris, 2006 (photo)
Sainte-Chapelle, Paris, 2006 (photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sainte-Chapelle, Paris, 2006 (photo)

French School

Toàn văn sẵn có

2
Stamp commemorating René Descartes, 1996 (colour litho)
Stamp commemorating René Descartes, 1996 (colour litho)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stamp commemorating René Descartes, 1996 (colour litho)

French School

Toàn văn sẵn có

3
Maurice Dupont guitar, 1995 (rosewood, spruce, mahogany & ebony)
Maurice Dupont guitar, 1995 (rosewood, spruce, mahogany & ebony)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maurice Dupont guitar, 1995 (rosewood, spruce, mahogany & ebony)

French School

Toàn văn sẵn có

4
Waiting for Deer Hiding in a Tree, from the 'Livre de la Chasse' by Gaston Phebus (vellum)
Waiting for Deer Hiding in a Tree, from the 'Livre de la Chasse' by Gaston Phebus (vellum)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Waiting for Deer Hiding in a Tree, from the 'Livre de la Chasse' by Gaston Phebus (vellum)

French School

Toàn văn sẵn có

5
Russia Costume
Russia Costume
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia Costume

French School

Toàn văn sẵn có

6
Vintners pruning the vines, 13th century (stained glass)
Vintners pruning the vines, 13th century (stained glass)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vintners pruning the vines, 13th century (stained glass)

French School

Toàn văn sẵn có

7
Fire on board the steamer Guadalquivir in Salonika harbour, Greece (colour litho)
Fire on board the steamer Guadalquivir in Salonika harbour, Greece (colour litho)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fire on board the steamer Guadalquivir in Salonika harbour, Greece (colour litho)

French School

Toàn văn sẵn có

8
The chiefs of the Fronde admitted to greet the King Louis XIV (1638-1715) after his coming back, on 18th August 1649 (engraving) (b/w photo)
The chiefs of the Fronde admitted to greet the King Louis XIV (1638-1715) after his coming back, on 18th August 1649 (engraving) (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The chiefs of the Fronde admitted to greet the King Louis XIV (1638-1715) after his coming back, on 18th August 1649 (engraving) (b/w photo)

French School

Toàn văn sẵn có

9
Poster advertising 'Au Nain Bleu', c.1890 (colour litho)
Poster advertising 'Au Nain Bleu', c.1890 (colour litho)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poster advertising 'Au Nain Bleu', c.1890 (colour litho)

French School

Toàn văn sẵn có

10
Fallow deer (litho)
Fallow deer (litho)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fallow deer (litho)

French School

Toàn văn sẵn có

11
Gorilla (chromolitho)
Gorilla (chromolitho)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gorilla (chromolitho)

French School

Toàn văn sẵn có

12
Napoleon Bonaparte (coloured engraving)
Napoleon Bonaparte (coloured engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Napoleon Bonaparte (coloured engraving)

French School

Toàn văn sẵn có

13
Capital depicting three women (stone)
Capital depicting three women (stone)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capital depicting three women (stone)

French School

Toàn văn sẵn có

14
Rose window depicting the works of the months and the twelve apostles (stained glass)
Rose window depicting the works of the months and the twelve apostles (stained glass)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rose window depicting the works of the months and the twelve apostles (stained glass)

French School

Toàn văn sẵn có

15
La Cite, entre le Pont Notre-Dame et le Pont au Change, 1800 (colour litho)
La Cite, entre le Pont Notre-Dame et le Pont au Change, 1800 (colour litho)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Cite, entre le Pont Notre-Dame et le Pont au Change, 1800 (colour litho)

French School

Toàn văn sẵn có

16
Habitation gauloise (engraving)
Habitation gauloise (engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Habitation gauloise (engraving)

French School

Toàn văn sẵn có

17
Group of people in 15th-century fashions (chromolitho)
Group of people in 15th-century fashions (chromolitho)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Group of people in 15th-century fashions (chromolitho)

French School

Toàn văn sẵn có

18
Guillaume Gouffier, seigneur de Bonnivet (engraving)
Guillaume Gouffier, seigneur de Bonnivet (engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guillaume Gouffier, seigneur de Bonnivet (engraving)

French School

Toàn văn sẵn có

19
Royal 20 C.VII, fol.216, Coronation of Charles VI, from 'Chroniques de France ou de St. Denis' (vellum)
Royal 20 C.VII, fol.216, Coronation of Charles VI, from 'Chroniques de France ou de St. Denis' (vellum)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Royal 20 C.VII, fol.216, Coronation of Charles VI, from 'Chroniques de France ou de St. Denis' (vellum)

French School

Toàn văn sẵn có

20
Project for a villa in the Paris Suburbs, c.1880 (colour engraving)
Project for a villa in the Paris Suburbs, c.1880 (colour engraving)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Project for a villa in the Paris Suburbs, c.1880 (colour engraving)

French School

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 46.853  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1940  (9.029)
 2. 1940đến1957  (599)
 3. 1958đến1966  (72)
 4. 1967đến1979  (70)
 5. Sau 1979  (21)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Hình ảnh  (46.852)
 2. Tài nguyên văn bản  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. French  (11.103)
 2. France  (8.332)
 3. Medieval  (5.956)
 4. Male  (5.951)
 5. Portrait  (5.681)
 6. Gothic  (4.608)
 7. History  (4.377)
 8. Dress  (3.959)
 9. Female  (3.662)
 10. Costume  (3.332)
 11. 19th Century  (3.300)
 12. Historical  (3.223)
 13. Fashion  (3.150)
 14. Card  (3.064)
 15. Clothes  (2.822)
 16. Paris  (2.269)
 17. People  (2.148)
 18. Clothing  (2.133)
 19. Educational  (1.875)
 20. Stained Glass  (1.797)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. French School

theo chủ đề:

 1. French
 2. France
 3. Medieval
 4. Male
 5. Portrait

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...