skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 38  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Hybrid" Linguistic Identity of Post-Soviet Belarus

Bekus, Nelly

Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe : JEMIE, 2014, Vol.13(4), pp.26-51 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

2
Chapter 10. “Triple Transformation” and Belarus
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 10. “Triple Transformation” and Belarus

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

3
Chapter 11. Prerequisites of Democratization and Authoritarianism in Belarus
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 11. Prerequisites of Democratization and Authoritarianism in Belarus

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

4
Chapter 12. Belarus as an Example of National and Democratic Failure
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 12. Belarus as an Example of National and Democratic Failure

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

5
Chapter 13. The Russian Factor in Belarusian Self-Perception
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 13. The Russian Factor in Belarusian Self-Perception

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

6
Chapter 14. The Paradox of “National Pride”
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 14. The Paradox of “National Pride”

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

7
Chapter 15. Paradoxes of Political and Linguistic Russification
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 15. Paradoxes of Political and Linguistic Russification

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

8
Chapter 16. Lack of Religious Basis for National Unity
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 16. Lack of Religious Basis for National Unity

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

9
Chapter 17. Two Ideas of “Belarusianness”
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 17. Two Ideas of “Belarusianness”

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

10
Chapter 27. Medieval Reenactors: A Manifestation of Belarus’s European History
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 27. Medieval Reenactors: A Manifestation of Belarus’s European History

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

11
Chapter 28. The Official Politics of Identity: Social Reification Strategy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 28. The Official Politics of Identity: Social Reification Strategy

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

12
Conclusion
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conclusion

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

13
Bibliography
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliography

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

14
Introduction
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

15
Chapitre 1. Nation-Formation Strategies in Contemporary Nation-Studies
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapitre 1. Nation-Formation Strategies in Contemporary Nation-Studies

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

16
Struggle over Identity - The Official and the Alternative "Belarusianness"
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Struggle over Identity - The Official and the Alternative "Belarusianness"

Bekus, Nelly

ISBN: 9789639776685 ; E-ISBN: 9786155211843

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Chapter 2. State and Nation
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 2. State and Nation

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

18
Chapter 3. Nationalism, Capitalism, Liberalism: The East European Perspective
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 3. Nationalism, Capitalism, Liberalism: The East European Perspective

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

19
Chapter 4. Nationalism and Socialism: The Soviet Case
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 4. Nationalism and Socialism: The Soviet Case

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

20
Chapter 5. The First Belarusian Nationalist Movement: Between National and Class Interests
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chapter 5. The First Belarusian Nationalist Movement: Between National and Class Interests

Bekus, Nelly

Central European University Press

ISBN: 9789639776685 ; ISBN: 9639776688 ; E-ISBN: 9786155211843 ; E-ISBN: 6155211841

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 38  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bekus, Nelly
  2. Nelly Bekus
  3. Bekus, Nellymmnmmverfasserin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...