skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The future of international climate change law: a scenario-based perspective

De Cendra de Larragán, Javier

Climate Policy, 01 September 2012, Vol.12, pp.S6-S27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1469-3062 ; E-ISSN: 1752-7457 ; DOI: 10.1080/14693062.2012.709698

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essence and resolution of international climate negotiation

Du, Xiang-Wan

Advances in Climate Change Research, September 2014, Vol.5(3), pp.149-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-9278 ; E-ISSN: 1674-9278 ; DOI: 10.1016/j.accre.2014.10.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Better Understanding of Climate Change Negotiations

Bryndís Arndal Woods

Stjórnmál og Stjórnsýsla, Autumn 2012, Vol.8(2), pp.491-514 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16706803 ; E-ISSN: 1670679X ; DOI: 10.13177/irpa.a.2012.8.2.15

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What determines UN approval of greenhouse gas emission reduction projects in developing countries?

Flues, Florens ; Michaelowa, Axel ; Michaelowa, Katharina

Public Choice, 2010, Vol.145(1), pp.1-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-5829 ; E-ISSN: 1573-7101 ; DOI: 10.1007/s11127-009-9525-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
农业在全球气候谈判中地位的变化及其影响 - Change of Position of Agriculture in International Climate Negotiation and Its Impact
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

农业在全球气候谈判中地位的变化及其影响 - Change of Position of Agriculture in International Climate Negotiation and Its Impact

高小升 ; 严双伍 ; 方建斌 ; GAO Xiao-sheng1 , YAN Shang-wu2, FANG Jian-bin1

西北农林科技大学学报:社会科学版 - Journal of Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry(Social Science), 2013, Vol.13(04), pp.37-43

ISSN: 1009-9107

Toàn văn sẵn có

6
日本在国际气候谈判中的立场转变及原因分析 - Changes in Japan's Position on International Climate Negotiations and their Underlying Causes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

日本在国际气候谈判中的立场转变及原因分析 - Changes in Japan's Position on International Climate Negotiations and their Underlying Causes

宫笠俐 ; Gong Lili is a Lecturer in the School of Administration at Jilin University

当代亚太 - Contemporary Asia-Pacific Studies, 2012, Issue 01, pp.140-157

ISSN: 1007-161X

Toàn văn sẵn có

7
“共同但有区别的责任”原则的制度性设计 - Institutional Design of the Principle of Common but Differentiated Responsibility
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“共同但有区别的责任”原则的制度性设计 - Institutional Design of the Principle of Common but Differentiated Responsibility

吕江 ; LV Jiang

山西大学学报:哲学社会科学版 - Journal of Shanxi University(Philosophy and Social Sciences Edition), 2011, Vol.34(05), pp.117-121

ISSN: 1000-5935

Toàn văn sẵn có

8
论国际气候变化法的生成 - Research on Formation of International Climate Change Law
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论国际气候变化法的生成 - Research on Formation of International Climate Change Law

李化 ; LI Hua

中国地质大学学报:社会科学版 - Journal of China University of Geosciences(Social Sciences Edition), 2017, Vol.17(06), pp.82-92

ISSN: 1671-0169

Toàn văn sẵn có

9
俄罗斯气候政策转型的驱动因素及国际影响分析 - Driving Factors of Russian Climate Policy Change and Its International Influences
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

俄罗斯气候政策转型的驱动因素及国际影响分析 - Driving Factors of Russian Climate Policy Change and Its International Influences

何一鸣 ; HE Yi-ming

东北亚论坛 - Northeast Asia Forum, 2011, Vol.20(3), pp.76-84

ISSN: 1003-7411

Toàn văn sẵn có

10
“共区”原则的历史作用、演变趋势与我国的应对策略 - Historical Role and Evolution Trend of the Principle of Common but Differentiated Responsibility and China's Corresponding Strategy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“共区”原则的历史作用、演变趋势与我国的应对策略 - Historical Role and Evolution Trend of the Principle of Common but Differentiated Responsibility and China's Corresponding Strategy

陈洪波 ; CHEN Hongbo

生态经济 - Ecological Economy, 2017, Vol.33(10), pp.163-167

ISSN: 1671-4407

Toàn văn sẵn có

11
哥本哈根国际气候谈判的博弈树相关均衡分析 - Game tree-correlated equilibrium analysis for Copenhagen international climate .negotiation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

哥本哈根国际气候谈判的博弈树相关均衡分析 - Game tree-correlated equilibrium analysis for Copenhagen international climate .negotiation

王维国 ; 刘德海 ; 宋雯彦 ; 杨丽丽 ; WANG Wei-guo, LIU De-hai, SONG Wen-yan, YANG Li-li

系统工程理论与实践 - Systems Engineering—Theory & Practice, 2014, Vol.34(07), pp.1697-1704 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-6788

Toàn văn sẵn có

12
The Impacts of Climate Investment Funds on Multilateral Adaptation Finance
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impacts of Climate Investment Funds on Multilateral Adaptation Finance

Datta, Archana

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Norway and norwegian NGOs in international climate diplomacy : a separate or symbiotic relationship?

Braadland, Heidi Vatne; Haugevik, Kristin M.

Toàn văn sẵn có

14
State and Trends of Carbon Pricing 2017
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

State and Trends of Carbon Pricing 2017

World Bank ; Ecofys ; Vivid Economics

ISBN: 9781464812187 ; ISBN: 1464812187

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Possible explanations for the apparent lack of coherence between Norwegian agricultural policy and Norwegian REDD policy

Mølstre, Lene; Mcneish, John Andrew

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proposal for a poverty-adaptation-mitigation window within the Green Climate Fund

Blanchard, Odile

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equitable and effective climate policy: Integrating less developed countries into a global climate agreement

Vinogradova, Alexandra

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prospects for Paris 2015: do major emitters want the same climate ?

Bréchet, Thierry

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

COP 21 and Economic Theory: Taking Stock

Tulkens, Henry

ET 40.2016

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Millennium goals and Climate-Change negotiations: for a climate and development convergence mechanism

Mathy, Sandrine

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2)
 2. 2008đến2009  (3)
 3. 2010đến2011  (4)
 4. 2012đến2014  (8)
 5. Sau 2014  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ómarsdóttir, Silja Bára
 2. 宋雯彦
 3. Daði Már Kristófersson
 4. 宫笠俐
 5. Flues, Florens

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...