skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Descripción Anatómica, Histológica y Ultraestructural de la Branquia e Hígado de Tilapia (Oreochromis niloticus)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Descripción Anatómica, Histológica y Ultraestructural de la Branquia e Hígado de Tilapia (Oreochromis niloticus)

Torres R, G. A ; González P, S ; Peña S, E

International Journal of Morphology, 2010, Vol.28(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 0717-9502 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022010000300008

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Economical aspects of forest certification. 2] ; Aspectos económicos de la certificación forestal. 2

Tolosana Esteban , E. E-Mail:Etolosana@Montes.Upm.Es ; Vignote Peña , S. E-Mail:Svignote@Montes.Upm.Es ; Ambrosio Torrijos , Y. E-Mail:Yambrosio@Forestales.Upm.Es

Montes, 2004, Issue no.78, Issue 78, pp.35-39

ISSN: 0027-0105

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...