skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A system to generate electronic books on programming exercises

Gregorio-Rodríguez, C ; Llana-Díaz, L.F ; Pareja-Flores, C ; Martínez-Unanue, R ; Velázquez-Iturbide, J.Á ; Palao-Gostanza, P

The Electronic Library, 01 August 2002, Vol.20(4), pp.314-321 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470210438900

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Llana-Díaz, L.F.
  2. Palao‐Gostanza, P.
  3. Gregorio‐Rodríguez, C.
  4. Martinez-Unanue, R
  5. Gregorio-Rodríguez, C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...