skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Transformation of the World Trading System through the 1994 Agreement Establishing the World Trade Organization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Transformation of the World Trading System through the 1994 Agreement Establishing the World Trade Organization

Petersmann, Ernst-Ulrich

European Journal of International Law, 1995, 01/01/1995, Vol.6(2), pp.161-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-5428 ; E-ISSN: 1464-3596 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ejil/6.2.161

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handelspolitik als Verfassungsproblem

Petersmann, Ernst - Ulrich

Ordo : Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft, 1988, pp.239-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-2129

Toàn văn sẵn có

3
Foreign Trade in the Present and a New International Economic Order.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign Trade in the Present and a New International Economic Order.

Tarullo, Daniel K. ; Dicke, Detlev Chr. ; Petersmann, Ernst-Ulrich

The American Journal of International Law, 01/1991, Vol.85(1), p.245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029300 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2203601

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...