skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 5.521  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Automation and Robotics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automation and Robotics

Miltiadis A., Boboulos

9788776816964; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21008

Truy cập trực tuyến

2
Automation and Robotics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automation and Robotics

Miltiadis A. Boboulos

1st edition; 9788776816964; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19136

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automation and Robotics

Boboulos Miltiadis A

Bookboon; 2014 - (629.8)

Truy cập trực tuyến

4
Automation and Robotics
Automation and Robotics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automation and Robotics

ISBN3-902613-41-6

Truy cập trực tuyến

5
Informatics in Control, Automation and Robotics
Informatics in Control, Automation and Robotics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informatics in Control, Automation and Robotics

ISBN3-540-85639-0;ISBN3-540-85640-4

Truy cập trực tuyến

6
Informatics in Control, Automation and Robotics
Informatics in Control, Automation and Robotics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informatics in Control, Automation and Robotics

ISBN3-642-00270-6;ISBN3-642-10131-3;ISBN9786612069123;ISBN1-282-06912-8;ISBN3-642-00271-4

Truy cập trực tuyến

7
Informatics in Control, Automation and Robotics
Informatics in Control, Automation and Robotics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informatics in Control, Automation and Robotics

ISBN3-642-19538-5;ISBN3-642-19539-3

Truy cập trực tuyến

8
Informatics in Control Automation and Robotics
Informatics in Control Automation and Robotics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informatics in Control Automation and Robotics

ISBN3-540-79141-8;ISBN9786611378509;ISBN1-281-37850-X;ISBN3-540-79142-6

Truy cập trực tuyến

9
New Approaches in Automation and Robotics
New Approaches in Automation and Robotics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Approaches in Automation and Robotics

ISBN3-902613-26-2

Truy cập trực tuyến

10
INFORMATICS IN CONTROL, AUTOMATION AND ROBOTICS I
INFORMATICS IN CONTROL, AUTOMATION AND ROBOTICS I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

INFORMATICS IN CONTROL, AUTOMATION AND ROBOTICS I

ISBN1-4020-4136-5;ISBN90-481-7055-9;ISBN9786610624805;ISBN1-280-62480-9;ISBN1-4020-4543-3

Truy cập trực tuyến

11
Informatics in Control, Automation and Robotics II
Informatics in Control, Automation and Robotics II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informatics in Control, Automation and Robotics II

ISBN1-4020-5625-7;ISBN90-481-7412-0;ISBN9786610937622;ISBN1-280-93762-9;ISBN1-4020-5626-5

Truy cập trực tuyến

12
Informatics in Control, Automation and Robotics
Informatics in Control, Automation and Robotics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informatics in Control, Automation and Robotics

ISBN3-642-31352-3;ISBN3-642-43197-6;ISBN9786613943712;ISBN3-642-31353-1;ISBN1-283-63126-1

Truy cập trực tuyến

13
Informatics in Control Automation and Robotics
Informatics in Control Automation and Robotics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informatics in Control Automation and Robotics

ISBN3-642-19729-9;ISBN9786613084316;ISBN3-642-19730-2;ISBN1-283-08431-7

Truy cập trực tuyến

14
Advances in Automation and Robotics, Vol.1
Advances in Automation and Robotics, Vol.1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Automation and Robotics, Vol.1

ISBN3-642-25552-3;ISBN3-642-44056-8;ISBN9786613452672;ISBN3-642-25553-1;ISBN1-283-45267-7

Truy cập trực tuyến

15
Advances in Automation and Robotics, Vol. 2
Advances in Automation and Robotics, Vol. 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Automation and Robotics, Vol. 2

ISBN3-642-25645-7;ISBN3-642-43901-2;ISBN9786613452689;ISBN3-642-25646-5;ISBN1-283-45268-5

Truy cập trực tuyến

16
Informatics in Control, Automation and Robotics
Informatics in Control, Automation and Robotics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informatics in Control, Automation and Robotics

ISBN3-642-25991-X;ISBN3-642-25992-8;ISBN9786613575609;ISBN1-280-39768-3

Truy cập trực tuyến

17
Informatics in Control, Automation and Robotics
Informatics in Control, Automation and Robotics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informatics in Control, Automation and Robotics

ISBN3-642-25898-0;ISBN3-642-25899-9;ISBN9786613570666;ISBN1-280-39274-6

Truy cập trực tuyến

18
Informatics in Control, Automation and Robotics
Informatics in Control, Automation and Robotics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informatics in Control, Automation and Robotics

ISBN3-319-03499-5;ISBN3-319-03500-2

Truy cập trực tuyến

19
Informatics in Control, Automation and Robotics
Informatics in Control, Automation and Robotics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informatics in Control, Automation and Robotics

ISBN3-319-10890-5;ISBN3-319-10891-3

Truy cập trực tuyến

20
Informatics in Control, Automation and Robotics
Informatics in Control, Automation and Robotics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informatics in Control, Automation and Robotics

ISBN3-319-26451-6;ISBN3-319-26453-2

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 5.521  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (382)
 2. Toàn văn trực tuyến (5.518)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (117)
 2. 1988đến1994  (275)
 3. 1995đến2001  (60)
 4. 2002đến2009  (4.182)
 5. Sau 2009  (857)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.182)
 2. German  (296)
 3. French  (28)
 4. Spanish  (16)
 5. Russian  (15)
 6. Italian  (14)
 7. Chinese  (14)
 8. Portuguese  (4)
 9. Turkish  (3)
 10. Romanian  (2)
 11. Norwegian  (2)
 12. Polish  (1)
 13. Japanese  (1)
 14. Korean  (1)
 15. Lithuanian  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...