skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimization Model for the Russian Electric Power Generation Structure to Reduce Energy Intensity of the Economy

Semin, Alexander ; Ponkratov, Vadim ; Levchenko, Kirill ; Pozdnyaev, Andrey ; Kuznetsov, Nikolay ; Lenkova, Olga

International Journal of Energy Economics and Policy, 2019, Vol.9(3), pp.379-387 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 21464553

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The Study Of Crisis Management
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Study Of Crisis Management

The Routledge Handbook of Security Studies

ISBN: 9780415463614

Toàn văn sẵn có

3
State capitalism in Eurasia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

State capitalism in Eurasia

Spechler, Martin C

E-ISBN 9789813149373

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (1)
 2. Mục từ tham khảo  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Vadim V. Ponkratov
 2. Alexander N. Semin
 3. Hoen, Herman W.
 4. Spechler, Martin C
 5. Lenkov, Olga V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...