skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perswedo : introducing persuasive principles into the creative design process through a design card-set

Ren, X. ; Lu, Y. ; Oinas-Kukkonen, H. ; Brombacher, A.C. ; Bernhaupt, R. ; Dalvi, G. ; Joshi, A. ; Balkrishan, D.K. ; O'Neill, J. ; Winckler, M.; Business Process Design

Human-Computer Interaction – INTERACT 2017, 2017, pp.453-462

ISBN: 978-3-319-67686-9 ; ISBN: 978-3-319-67687-6

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A user-driven free speech application for anonymous and verified online, public group discourse

Nekrasov, Michael ; Iland, Danny ; Metzger, Miriam ; Parks, Lisa ; Belding, Elizabeth

Journal of Internet Services and Applications, 2018, Vol.9(1), pp.1-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1867-4828 ; E-ISSN: 1869-0238 ; DOI: 10.1186/s13174-018-0093-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Descriptive theory of awareness for groupware development

Collazos, César ; Gutiérrez, Francisco ; Gallardo, Jesús ; Ortega, Manuel ; Fardoun, Habib ; Molina, Ana

Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2019, Vol.10(12), pp.4789-4818 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-5137 ; E-ISSN: 1868-5145 ; DOI: 10.1007/s12652-018-1165-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Molina, Ana
  2. Shakshuki, Elhadi M
  3. O'Neill, J.
  4. Collazos, César
  5. Nekrasov, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...